دفتر راهنمایی و مشاوره


 

مرکز مشاوره دانشجویی

این دفتر زیر نظر کارشناسان و مشاوران دانشگاه در راستای ارتقا سطح بهداشت روانی، مذهبی، تحصیلی و خانوادگی دانشجویان انجام وظیفه می نماید.