سلف سرویس

  

آقای محمدرضا سمیعی فر مسئول سلف سرویس

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 218


 

 

سلف سرویس

در راستای افزایش امکانات رفاهی و خدماتی بیشتر به دانشجویان، سلف سرویس با مساحت 3520 متر مربع به دانشجویان اختصاص یافته است. ثبت نام جهت صدور کارت اعتباری تغذیه توسط این بخش صورت می گیرد.