- شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر موسی شهریاری

معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 255

مهندس علیرضا شاکریان

رئیس خدمات دانشجویی و ورزشی

تلفن مستقیم 06136272034

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 257

آقای مهندس مهدی بازو

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی

تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 255

آقای امید علی پور

مسئول امور دانشجویی

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 400

  آقای مهدی دلاوران مسئول امور ورزشی

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 312

 

سرکار خانم طاهره عباسپور

مسئول امور دانش آموختگان

تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 253

 

سرکار خانم شهین مقامی

مسئول امور خوابگاه دانشجویی

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 253

 

آقای مهرداد شهبازی

مسئول سلف سرویس

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی218