اطلاعیه ها

 

 

دانشجویانی که درس کارآموزی را در ترم تابستان اخذ نموده اند، جهت  دریافت معرفی نامه  فقط  تا مورخ 98/5/10  فرصت دارند که به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایند و قابل تمدید نیست.

 

مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر