- یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

حوزه معاونت اداری و مالی

 

 
دکتر وحید چناری

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن مستقیم 06136272039

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 283

مهندس احمد ابراهیمی

رئیس امور اداری و منابع انسانی

 

 تلفن مستقیم 06136272030

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 357

آقای جعفر بابادی

رئیس امور مالی

 

 تلفن مستقیم 06136272011

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 476

  آقای رستم موسی زاده مسئول حسابداری

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 371

 

آقای غلام ناصری

مسئول حسابداری(حقوق و دستمزد)

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی  220

 

آقای کیامرث حسین زاده

کارشناس مسئول برنامه ریزی و بودجه

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 205

1473592366-mansornejad.jpg مهندس محمود منصورنژاد  رئیس امور فنی و عمرانی 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 237

 

آقای رحمان فرهادی

مسئول حسابداری(امور شهریه)

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 444 

 

آقای سعید زنگنه

رئیس صندوق رفاه دانشجویی

 تلفن مستقیم 06136239382

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی366

 

آقای مندول نژاد

مسئول خدمات

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی262

  آقای محمدعلی نیک اندیش مسئول تدارکات

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 355