- چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

حوزه معاونت اداری و مالی

 

 
دکتر وحید چناری

معاون اداری و مالی

 تلفن مستقیم 06136272039

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 283

مهندس علیرضا شاکریان

مدیر امور اداری و منابع انسانی

 

 تلفن مستقیم 06136272030

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 357

آقای جعفر بابادی

مدیر امور مالی

 

 تلفن مستقیم 06136272011

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 475

 

آقای غلام ناصری

 کارشناس مسئول حقوق و دستمزد

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی

 

آقای محمد محمدجانی

کارشناس مسئول امور اداری

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 460

 

آقای علیرضا جمالپور

کارشناس مسئول امور شهریه

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 365 

 

آقای سعید زنگنه

رئیس صندوق رفاه دانشجویی

 تلفن مستقیم 06136239382

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی366

 

آقای مندول نژاد

مسئول خدمات

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی262