استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی اماکن دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۱۰/۱۰)

 

1- بیمه مسئولیت مدنی استخر دانشگاه

2- بیمه مسئولیت مدنی سالنهای ورزشی دانشگاه

3- بیمه مسئولیت مدنی هتل گرگر دانشگاه

4- بیمه مسئولیت 5 نفر بی نام (شخص ثالث کارفرما در برابر کارکنان)

جهت دریافت اسناد استعلام تا تاریخ 98/10/10 به امور اداری واحد مراجعه نمایید.

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)