آگهی مزایده واگذاری خوابگاه الزهرا (حداکثر مهلت تحویل پاکات ۹۸/۶/۲)

 

جهت دریافت اسناد استعلام در تاریخ مقرر به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایید.

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)