استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۵/۱)

 

جهت دریافت اسناد استعلام در مهلت مقرر به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایید.

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)