معرفی و شرح وظایف

 

۱ - انجام امور اداری و دفتر رئیس دانشگاه (اتوماسیون - کارتابل)

۲ - نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ می گردد

3 - تنظیم قرار ملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس دانشگاه

4 - انجام ارتباطات تلفنی رئیس دانشگاه

5 - پیگیری ثبت نامه های دفتر رئیس دانشگاه

6- نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشگاه

7 - پاسخگویی به ارباب رجوع براساس مقررات دانشگاه

8 - انجام هماهنگی های مربوط به جلسات هیأت رئیسه دانشگاه