تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۹۸

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

برنامه زمانبندی  انتخاب واحد نیمسال اول  99-98دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

تذکر:

* زمان حذف واضافه 98/7/06 الی 98/7/11 می باشد.

* تنها دانشجویانی می توانندحذف و اضافه انجام دهندکه در انتخاب واحدحداقل 2 واحد را اخذ کرده باشند.

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن ، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.