تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

برنامه زمانبندی  انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

روز

تاریخ

از ساعت14-8

از ساعت 24 -14

شنبه

97/11/06

ورودی 94  و ماقبل کلیه مقاطع

   ورودی 94 و قبل از آن کلیه مقاطع

یکشنبه

97/11/07

ورودی 95  کلیه مقاطع  

   ورودی 95  و قبل از آن کلیه مقاطع

دو شنبه

97/11/08

ورودی 96  کلیه مقاطع

   ورودی 96  و قبل از آن کلیه مقاطع

سه شنبه

9711/09

ورودی 97  کلیه مقاطع

   ورودی 97  و قبل از آن کلیه مقاطع

چهارشنبه

 

97/11/10

 

ثبت نام با تاخیر  و  انتخاب واحد دانشجویان انتقالی ومیهمان

(مراجعه به کارشناس آموزش)

1.معدل بالای 17  (اخذ تا 24 واحد).                    2.ترم آخر   (اخذ تا 24 واحد).

3.مشکل در انتخاب واحد : 1. عدم ارائه دروس  2.تکمیل بودن ظرفیت

 

پنجشنبه

97/11/11

  کلیه ورودی ها وکلیه مقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:

*دانشجویان  گرامی:  انتخاب واحد را با دقت نظر و بر اساس کاتالوگ رشته خود (جهت رعایت تقدم و تاخر دروس همنیاز و پیش نیاز) انجام دهید.

* در صورت عدم انتخاب واحد در روزی که به ورودی شما اختصاص یافته، می توانید از ساعت 14 هر روز  بر اساس جدول فوق مجددا امور انتخاب واحد را انجام دهید.

* تنها دانشجویانی می توانندحذف و اضافه انجام دهندکه در انتخاب واحدحداقل 2 واحد را اخذ کرده باشند.

* زمان حذف واضافه 97/11/27 الی 97/12/02 می باشد.

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.