تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

         دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

برنامه زمانبندی  انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت 14-8

از ساعت 21-14

از ساعت 24-21

شنبه

96/11/07

ورودی 93 وقبل از آن کارشناسی

   ورودی 93 و  قبل از آن دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی  کارشناسی ارشد

ورودی 93 و قبل از آن کلیه مقاطع

یکشنبه

96/11/08

ورودی 94 کارشناسی

   ورودی 94 و قبل از آن  دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی ، کارشناسی ارشد

ورودی 94 و قبل از آن کلیه مقاطع

دو شنبه

96/11/09

ورودی 95 کارشناسی

   ورودی 95 وقبل از آن دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی، کارشناسی ارشد

ورودی 95 و قبل از آن   کلیه مقاطع

سه شنبه

96/11/10

ورودی 96 کارشناسی

   ورودی 96 و قبل از آن دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی  کارشناسی ارشد

ورودی 96 و قبل از آن   کلیه مقاطع

چهارشنبه

ثبت نام با تاخیر  و  انتخاب واحد دانشجویان انتقالی ومیهمان

(مراجعه به کارشناس آموزش)

1.معدل بالای 17  (اخذ تا 24 واحد).                    2.ترم آخر   (اخذ تا 24 واحد).

3.مشکل در انتخاب واحد : 1. عدم ارائه دروس  2.تکمیل بودن ظرفیت

 

پنجشنبه

96/11/12

  کلیه ورودی ها وکلیه مقاطع

 

تذکر:

دانشجویان  دکتری تخصصی ، دکتری حرفه ای ، کارشناسی ارشد از تاریخ 96/11/07 لغایت 96/11/12 از ساعت 14عصر تا 24 می توانند جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

* زمان حذف و اضافه 96/11/28 الی 96/12/03 می باشد.

* تنها دانشجویانی می توانندحذف و اضافه انجام دهندکه در انتخاب واحدحداقل 2 واحد را اخذ کرده باشند.

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن ، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.