وب سایت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست وب سایت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
 
 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی                http://www.iau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر   http://www.iauabadan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آباده  http://www.iauabadeh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر  http://www.iauaz.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آستارا  http://www.iau-astara.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آشتیان   http://www.aiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آمل  http://www.iauamol.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ابرکوه  http://www.abarkouhiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان http://www.iau-abhar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اراک  http://www.iau-arak.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ارسنجان  http://www.iaua.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد استهبان  http://www.iauestahban.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر http://www.iiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اقلید http://www.iaueghlid.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد انار http://www.anariau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اهر http://www.iau-ahar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر http://www.iau-iranshahr.ac.ir
    دانشگاه آزاد واحد ایلام http://www.ilam-iau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بابل http://www.baboliau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بافت http://www.iau-baft.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بجنورد http://www.bojnourdiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بردسیر http://www.bardsiriau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بم http://iaubam.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بناب http://www.bonabiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی http://www.bandaranzaliiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بندر عباس http://www.iauba.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه http://www.iaubandarlengeh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بوشهر http://www.iaubushehr.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بهبهان http://www.behbahaniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بیرجند http://www.iau-birjand.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان http://www.iaupmogan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران http://www.iautmu.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد پیشوا http://www.iauvaramin.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تاکستان http://www.tiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تبریز http://www.iaut.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تربت جام http://www.iautj.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه http://www.iautorbat.com
   دانشگاه آزاد واحد تفت http://taftiau.ac.ir/fa
   دانشگاه آزاد واحد تفرش http://www.iautb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب http://www.azad.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تهران شمال http://www.iau-tnb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز http://www.iauctb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد جهرم http://www.jia.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد جیرفت http://www.azadjiroft.com
   دانشگاه آزاد واحد خاش http://www.iaukhash.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خدابنده http://www.khiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خمین http://www.iaukhomein.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان http://www.iaukhsh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خوراسگان http://www.khuisf.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خوی http://www.iaukhoy.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد داراب http://www.iaudarab.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دامغان http://www.damqhaniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دزفول http://www.iaud.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان http://www.iaudolatabad.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دهدشت http://www.iaudehdasht.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد رشت http://www.iaurasht.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد رفسنجان http://www.iaurafsanjan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد رودهن http://www.riau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد زابل http://www.iauzabol.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد زاهدان http://www.iauzah.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد زرند http://www.iauzar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد زنجان http://www.azu.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ساری http://iausari.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ساوه http://www.iau-saveh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سبزوار http://www.iaus.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سپیدان http://www.iausepidan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سمنان http://www.semnaniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سنندج http://www.iausanandaj.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سواد کوه http://www.iausk.ac.ir
  دانشگاه آزاد واحد سیرجان http://www.iausirjan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شاهرود http://www.iau-shahrood.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شبستر http://www.iaushab.ac.ir
  دانشگاه آزاد واحد شمال http://www.iaunt.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شوشتر http://www.iau-shoushtar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی http://www.iaumajlesi.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان http://www.iaush.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شهرری http://www.iausr.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شیراز http://www.iaushiraz.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شیروان http://www.iau-shirvan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران http://srbiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول http://www.aliabadiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فارس http://www.fsriau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فراهان http://www.iau-farahan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فردوس http://www.ferdowsiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فسا http://www.iaufasa.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فلاورجان http://www.falavarjan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه http://www.iaufb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد http://www.iauf.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد قائمشهر http://www.ghaemshahriau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد قاینات http://www.qaen-iau.ac.ir