آدرس و شماره تلفن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

نام منطقه

آدرس، شماره تلفن، کد شهرستان و سایت اینترنتی واحدهای دانشگاهی

آبادان

 

     6                   

بلوار آیت¬اله طالقانی، کدپستی: 36531/63178 صندوق پستی: 666
دورنگار: 4460111 تلفن: 15-4460113 (0631)
info@iauabadan.ir www.iauabadan.ac.ir

آباده 1

فارس، آباده، بلوار شهید چمران، خ دانشگاه. کدپستی: 55955-73919
دورنگار: 3331077 تلفن: 4-3331071 (0751)
info@iauabadeh.ac.ir www.iauabadeh.ac.ir

آباده طشک 1

استان فارس، آباده طشک، خ امام خمینی (ره)، کدپستی: 7493138644
دورنگار: 5724184 تلفن: 5723649 (0732)

آبدانان 11

ایلام، آبدانان، انتهای شهرک شهید باقر صدر، جنب ساختمان مخابرات.
کدپستی: 76119-69718 دورنگار: 6227700 تلفن: 2-6227701 و 6227730 (0842)
Abdanan.azad@gmail.com www.217/219/205/98

ابرکوه 7

استان یزد، شهرستان ابرکوه، بلوار امام علی (ع)، کدپستی: 8931738111
صندوق پستی: 313 نمابر 6826425 تلفن: 13-6826412 و 6826000 (0352)
info@abarkouhiau.ac.ir www.abarkouhiau.ac.ir

ابهر 2

کیلومتر 4 جاده ترانزیت ابهر، خرمدره. کدپستی: 34367-45619
دورنگار: 5226988 تلفن: 5272603 و 5226080 (0242)
info@iau-abhar.ac.ir www.iau-abhar.ac.ir

آذرشهر 13

استان آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر، خ امام خمینی (ره)، جنب بیمارستان شهید مدنی. کدپستی: 53119-53719 صندوق پستی: 153-53717
دورنگار: 4223525 تلفن: 3-4237370 (0412)
iau_azarshahr@yahoo.com www.iauazar.ac.ir

اراک 5

میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام خمینی (ره)، شهرک دانشگاهی امیر کبیر.
صندوق پستی: 567/38135 تلفن: 9-4132451 (0861)
info@iau-arak.ac.ir www.iau-arak.ac.ir

اردبیل 2

میدان بسیج، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: 31567-56157
تلفن: 7718907 و 22-7728080 و 29-7728024 و 24-7729820 (0451)
info@ iauardabil.ac.ir www. iauardabil.ac.ir

اردستان 4 میدان انقلاب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه. صندوق پستی: 117/83815
دورنگار: 5242047 تلفن: 8-5242046 (0362)
info@iauard.ac.ir www.iauard.ac.ir
اردکان 7 کیلومتر 5 جاده تهران. صندوق پستی: 89515176 تلفن: 50-7273845 (0352)
Iau_ardakan@yahoo.com www.iauardakan.ac.ir
اردل 4 بلوار شهدا – چهارراه مخابرات کدپستی: 134 دورنگار: 6224040 تلفن: 6224041 
markazeardal@gmail.com markazeardal@yahoo.com
ارسنجان 1 فارس، ارسنجان. صندوق پستی: 168-73761
دورنگار: 3-7622482 تلفن: 12-7623908 (0729)
Info@Iaua.ac.ir www.Iaua.ac.ir
ارومیه 2 خ شهید دکتر بهشتی، مرکز آموزشی عالی شماره 1 کدپستی: 44867-57159
دورنگار: 3460980 تلفن: 6-3440094 (0441)
info@iaurmia.ac.ir www.iaurmia.ac.ir
آزادشهر 10 گلستان، آزادشهر، خ شهید رجایی، کدپستی: 89985-49617 صندوق پستی: 30
دورنگار: 6724003 تلفن: 6-6722223 (0174)
info@iauaz.ac.ir www.iauaz.ac.ir
آستارا 3 جاده کمربندی آستارا ـ رشت، روبروی پل هوایی. کدپستی: 83159-43919
تلفن: 5252300 و 5252220 info@iau-astara.ac.ir www.iau.astara.ac.ir
آستانه 5 خیابان امام حسین (ع). صندوق پستی: 115-38715 تلفن: 4434816 (0862)
استهبان 1 فارس، استهبان، بلوار امام رضا (ع). کدپستی: 64747-74518
دورنگار: 4222129 تلفن: 5-4225001 و 13-4240011 و 424009 (0732)
info@iauestahban.ac.ir www.iauestahban.ac.ir
اسدآباد 5 خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 38858-65418
دورنگار: 3336003 تلفن: 2-3336001 (0812)
Iau.asadabad@yahoo.com www.iauas.ac.ir
اسفراین 9 خیابان امام رضا (ع). تلفن: 7232214 و 7224995 و 7221995 (0585)
azadesfarayen@yahoo.com www.iauesfa.ac.ir
اسکو 13 خ فرمانداری، میدان شهید فهمیده. کدپستی: 34615-53518
صندوق پستی: 1161-53518 دورنگار: 3221100 تلفن: 3221212 (0412)
Pr.iau.osku@gmail.com www.iauosku.ac.ir
اسلام آباد غرب 11 انتهای بلوار راه کربلا کدپستی: 83146-67617 دورنگار: 5244044 تلفن: 3-5244041(0832)
inf@iau-ea.ac.ir www.iau-ea.ac.ir
اسلامشهر 8 میدان نماز، خ صیاد شیرازی. کدپستی: 3314767653 تلفن: 7-2358105 (0228)
info@iiau.ac.ir www.iiauac.ir
آشتیان 5 استان مرکزی، شهرستان آشتیان، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: 13347-39618
دورنگار: 7222627 تلفن: 7222880 (0862) www.aiau.ac.ir
اشکذر 7 کیلومتر 5 جاده یزد ـ تهران، کدپستی: 8941613695 صندوق پستی: 138-89415
دورنگار: 3625952 تلفن: 3625951 (0352)
info@iauashkezar.ac.ir www.iauashkezar.ac.ir
اصلاندور 2 شهرستان پارس آباد، اصلاندوز، کمپ سازمان آب. کدپستی: 38557-56981
دورنگار: 7823624 تلفن: 7873614 (0452)
اقلید 1 بلوار پاسداران. کدپستی: 85939-73818
دورنگار: 4252181 و 4252212 تلفن: 4252600 (0752)
Info@iaueghlid.ac.ir www.iaueghlid.ac.ir
امیدیه 6 بلوار دانشگاه، کدپستی: 93719-63731 صندوق پستی: 164 دورنگار: 3222533
تلفن: 5-3223434 (0652) riasat@iauo.ac.ir www.iauo.ac.ir
انار 7 کرمان، شهرستان انار، بلوار خلیج فارس. کدپستی: 7741943615 تلفن: 5-3220033 (0392)
Vahed-anar@yahoo.com www.anariau.ac.ir
اندیمشک 6 جاده انقلاب، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو. کدپستی: 449 دورنگار: 40792 تلفن: 3-40821 
www.iauandimeshk.ac.ir
انگوت 2 شهرستان گرمی، شهر انگوت، میدان امام (ره)، جنب بخشداری. کدپستی: 13383-56581
Info@iauangut.ac.ir www.iauangut.ac.ir
الیگودرز 5 جاده کمربندی، میدان دانشجو. صندوق پستی: 159 دورنگار: 2234631 تلفن: 4-2234731 (0664)
Iau-aligudarz@yahoo.com www.iau-aligudarz.ac.ir
اهر 13 کیلومتر 2 جاده اهر ـ تبریز. دورنگار: 2227872 تلفن: 2228211 و 2232163 (0426)
info@iau-ahar.ac.ir www.iau-ahar.ac.ir
اهرم 16 بوشهر، تنگستان، اهرم، خیابان ساحلی. کدپستی: 33665-75516
دورنگار: 5225039 تلفن: 2008-5226008 (0772)
Ir.ac.info@iauahram www.ir.ac.iauahram
اهواز 6 بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگشهر. کدپستی: 68875-61349 صندوق پستی: 1915
دورنگار: 3329200 تلفن: 4-3348420 (0611) www.iauahvaz.ac.ir
آیت¬اله آملی 3 جاده قدیم آمل به بابل، فرعی دانشگاه. کدپستی: 43358-46151 صندوق پستی: 678
دورنگار: 2552782 تلفن: 3-2552150 (0 121)
info@iauamol.ac.ir www.iauamol.ac.ir
ایذه 6 میدان دانشجو، بلوار زاگرس. صندوق پستی: 195/63915
دورنگار: 5231068 تلفن: 5222040 و 5224040 (0692)
info@IzehIAU.net www.izehiau.ir
ایرانشهر 14 سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر، بلوار بلوچ. کدپستی: 9914773677
دورنگار: 2224812 تلفن: 2222730 و 2222729 (0547)
www.iauiranshahr.ac.ir
ایلام 11 انتهای بلوار دانشجو، صندوق پستی: 447 دورنگار: 2227531 تلفن: 8-2227526 (0841)
ilam-iau@yahoo.com www.ilam-iau.ac.ir
ایلخچی 13 خیابان امام خمینی (ره). کدپستی: 1148-53581
دورنگار: 2226062 تلفن: 9-2226060 (0412) 
Iau-elkh@yahoo.com
ایوان غرب 11 کیلومتر 2 جاده ایلام. دورنگار: 3238117 تلفن: 18-3238116 (0842)
AzadEivan@gmail.com www2.iau11.ir/ivan
بابل 3 کیلومتر 3 جاده بابل به قائمشهر. کدپستی: 37381-47471 صندوق پستی: 755
دورنگار: 2267555 تلفن: 4-2267680 (0111)
info@baboliau.ac.ir www.baboliau.ac.ir
بادرود 4 میدان غدیر، بلوار دانشگاه. کدپستی: 136/87665 دورنگار: 4347001
تلفن: 3-4347002 (0362) badrood_iau_ac www.badroudiau.ac.ir
باغملک 6 کیلومتر 2 جاده ابوالعباس. صندوق پستی: 135 دورنگار: 4220043 تلفن: 4220044
Baghmalek.iau@gmail.com www.iaubaghmalek.ac.ir
بافت 7 انتهای بلوار دانشگاه، صندوق پستی: 175-78515
دورنگار: 4220023 تلفن: 4222058 و 4222028 (0347)
info@iaubaft.ac.ir www.iaubaft.ac.ir
بافق 7 میدان دانشجو، بلوار آهن. صندوق پستی: 344-89715
دورنگار: 4220107 و 5-4220104 تلفن: 4224435 و 4224230 (0352)
info@bafgh-iau.ac.ir www.prbafgh.ir
بجنورد 9 امتداد خ 17 شهریور جنوبی، خ دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: 9417694686
دورنگار: 2296977 تلفن: 94-2296982 (0584)
vahed@Bojnourdiau.ac.ir www.bojnourdiau.ac.ir
بردسکن 9 خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، کیلومتر دوم جاده بردسکن ـ کاشمر.
کدپستی: 9681913118 دورنگار: 7226201 تلفن: 7226200 (0532)
Mojtaba.kz@gmail.com www.iaubc.ac.ir
بردسیر 7 استان کرمان، شهرستان بردسیر، بلوار دانشجو. کدپستی: 7841669631
دورنگار: 5221002 تلفن: 3-5228270 و 5221958 و 5221900 (0342)
info@bardsiriau.ac.ir www.bardsiriau.ac.ir
بروجرد 5 میدان نواب، خیابان یادگار امام. کدپستی: 691523111 صندوق پستی: 518
دورنگار: 4453013 تلفن: 5-4453000 (0663)
Iau-azad@yahoo.com www.iaub.ac.ir
بروجن 4 چهار محال و بختیاری، بروجن، کیلومتر 2 جاده مبارکه، روبروی شهرک صنعتی
صندوق پستی: 141/88715 دورنگار: 4229220 تلفن: 4223812 (0382)
info@iauboroujen.ac.ir www.iauboroujen.ac.ir
بستان آباد 13 انتهای خیابان آزادی، جنب شهرک فرهنگیان. کدپستی: 5491874451
دورنگار: 4123600 و 4120802 تلفن: 4123666 و 4120801 (0432)
info@iaubos.ac.ir www.iaubos.ac.ir
بم 7 بلوار دانشگاه آزاد اسلامی. صندوق پستی: 184-76615
دورنگار: 2510632 تلفن: 3-2511850 (0344)
info@iaubam.ac.ir www.iaubam.ac.ir
بناب 13 میدان امام علی (ع). کدپستی: 85169-55517 صندوق پستی: 134/55518
دورنگار: 7230393 تلفن: 5-7238893 (0412)
Daftar.riasat@bonabiau.ac.ir www.Bonabiau.ac.ir
بندر انزلی 3 غازیان، خیابان آیت¬الله پیشوایی، جنب بازار گیلار، ساختمان مرکزی.
کدپستی: 88693-43169 دورنگار: 3242085 تلفن: 4-3242093 (0181)
anzalliiau@gmail.com www.Bandaranzaliiau.ac.ir
بندر جاسک 15 هرمزگان، بندر جاسک، بلوار امام خمینی(ره). صندوق پستی: 118-79795
دورنگار: 5220110 تلفن: 8-5314956 (0766)
info@jaskiau.ir www.amuzesh.jaskiau.ir
بندر عباس 15 چهار راه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پردیس. کدپستی: 7915893144
صندوق پستی: 1311/79158 دورنگار: 6665510 و 6670248 تلفن: 4-6665500 (0761)
info@iauba.ac.or www.iauba.ac.ir
بندر کنگان 16
بوشهر، شهرستان کنگان، خ دولت، کدپستی: 7557146845 تلفن: 12-7228310 (0772)
Azad.kangan1386@gmail.com www.kangan.ac.ir
بندر گز 10 خیابان شهید اسدی عرب، کوچه شهید عبدالرحمان کردی، صندوق پستی: 119-48715
دورنگار: 3725070 تلفن: 3722780 (0173)
Azad-bdg@yahoo.cvom www.bandargaz.iau.ir
بندر گناوه 16 چهار راه معلم، خیابان دانشگاه، روبروی شهر شادی. کدپستی: 13411-75319
دورنگار: 3248450 تلفن: 400-3248399 (0772)
Azaduni93@yahoo.com www.iaugenaveh.ac.ir
بندر لنگه 15 بلوار معلم، جنب راهنمایی رانندگی. کدپستی: 94565-79717
دورنگار: 2225150 تلفن: 2225151 (0762)
iaubl@iaublac.ir www.iaubl.ac.ir
بهاباد 7 یزد، بهاباد، خیابان امام خمینی، خیابان فرعی شهدای جلیلی. کدپستی: 34787-89761
دورنگار: 472233 تلفن: 1001-4721000 (0352)
azad_bahabad@yahoo.com www.bahabadiau.ac.ir
بهار 5 همدان، شهرستان بهار، پایین¬تر از میدان آزادگان. کدپستی: 44378-65319
دورنگار: 4227199 تلفن: 2-4229571 (0812)
iaubahar@yahoo.com www.iaubah.ac.ir
بهبهان 6 کمربندی شهید کرم نسب، خیابان دانشگاه. کدپستی: 13198-63617
دورنگار: 4220109 تلفن: 7-4220105 (0671)
Baebahan.unit@gmail.com www.behbahaniau.ac.ir
بهرمان 7 رفسنجان، بهرمان، بلوار حضرت امام (ره).
دورنگار: 3721701 تلفن: 3721702 و 3721705 و 3729185 (0392)
بهشهر 3 خیابان امام خمینی (ره)، راه بند. کدپستی: 78858-48518
دورنگار: 5240002 تلفن: 5251222 و 5240003
info@iaubs.ac.ir www.iaubs.ac.ir
بوشهر 16 عالی شهر. کدپستی: 751961955
دورنگار: 5682305 تلفن: 9-5682308 و 5683700 (0771)
info@boushehr.ac.ir www.iauboushehr.ac.ir
بوکان 2 بلوار استاد مه ژار. کدپستی: 33986-7356716 دورنگار: 635141 تلفن: 6335140 (0282)
Iau-boukan.ac.ir@iau-boukan.ac.ir www.iau.boukan.ac.ir
بومهن 12 بلوار امام خمینی (ره). ایستگاه حاج منصور. صندوق پستی: 157/16555
دورنگار: 76235533 تلفن: 76235656 و 76235511 (021)
iau.boomehen@yahoo.com
بویین زهرا 12 کیلومتر 3 جاده تهران، جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع). کدپستی: 3451686799
دورنگار: 4225316 تلفن: 14-4226112 (0282)
info@buiniau.ac.ir www.buiniau.ac.ir
بیجار 11 استان کردستان، بیجار، میدان محمودآباد. صندوق پستی: 356-66515 تلفن: 6-4234415 (0872)
Azad-bijar@yahoo.com www.iaubijar.ac.ir
بیرجند 9 خ آیت¬الله غفاری، صندوق پستی: 33 دورنگار: 4342171 تلفن: 5-4342260 و 5-4342001 (0561)
Info@IAU-Birjand.ac.ir www.iaubir.ac.ir
بیضا فارس 1
فارس، بیضا. کدپستی: ص پ 61102-73631 دورنگار: 7623256 تلفن: 60-7623257 (0712)
info@biau.ac.ir www.biau.ac.ir
بیله سوار 2 میدان مرزداران. کدپستی: 33986-56719 دورنگار: 8227814 تلفن: 6-8227815 (0452)
iaubsm@yahoo.com www.iaubsm.ac.ir
بین الملل خلیج فارس 6 خرمشهر، کوی آریا، خیابان شهید کریم پور. دورنگار: 4235775 تلفن: 7-4237255 (0632)
www.pgiec.iau.ac.ir www.pgiec.iau.ir
بین¬المللی جلفا 13 آذربایجان شرقی، جلفا، منطقه آزاد ارس، انتهای خ همام، پایین تر از اداره گمرک جلفا.
کدپستی: 37331-54417 دورنگار: 3025252 تلفن: 3022397 و 3025588 (0492)
info@iauj.ac.ir www.iauj.ac.ir
بین¬المللی کیش 15 خیابان سنایی، ساختمان کیش ایر، طبقه اول، واحد 506.
info@Iaukish.ir www.Iaukish.ir
پارس آباد مغان 2 خ جهاد کشاورزی، فلکه دانشگاه. کدپستی: 53356/56918
دورنگار: 7229110 تلفن: 33-7220031
info@iaupmogan.ac.ir www.iaupmogan.ac.ir
پارسیان 15 خیابان امام خمینی (ره)، میدان جمهوری اسلامی. 
دورنگار: 4625602 تلفن: 2-4625601 (0764)
AZADUN-pars@yahoo.com www.parsianiau.ac.ir
پردیس 12 کیلومتر 25 جاده آبعلی، روبروی سایت ماهواره-ای فاز 4. کدپستی: 1658174583
صندوق پستی: 135/16555 دورنگار: 76281213 تلفن: 11-76281010 (021)
info@Pardisiau.ac.ir www.Pardisiau.ac.ir
پرند 8 آزاد راه تهران ـ ساوه، شهر جدید پرند کدپستی: 3761396361 دورنگار: 4723254 تلفن: 2-4720061 (0229)
info@piau.ac.ir www.piau.ac.ir
پیرانشهر 2 آذربایجان غربی، پیرانشهر، ابتدای مولوی غربی. دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیرانشهر.
کدپستی: 36163-57816 دورنگار: 4232412 تلفن: 4232411 (0444)
Contact@piranshahr-iua.ac.ir www.piranshahr-iau.ac.ir
تاکستان 12 کیلومتر 5 جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ. کدپستی: 49479-34819
دورنگار: 5226014 تلفن: 5226045 و 4-5270130 (0282)
info@tiau.ac.ir www.tiau.ac.ir
تالش 3 روبروی ایستگاه رشت، جنب مدرسه فتح طولارود. کدپستی: 95985-43717
دورنگار: 4240059 تلفن: 8-4240056 (0182)
iautalesh@yahoo.com www.iautalesh.ac.ir
تایباد 9 کیلومتر 2 جاده مشهد. کدپستی: 94676-95918 دورنگار: 4221002 تلفن: 3-4233540 (0529)
Iaut88@gmail.com www.Taybad.ac.ir
تبریز 13 ضلع شرقی اتوبان پاسداران. کدپستی: 5157944533
دورنگار: 3317146 تلفن: 5-3318681 (0411)
http://mail.iaut.ac.ir:3000 www.iaut.ac.ir
تربت جام 9 خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 6 جاده مشهد. کدپستی: 9/95719
دورنگار: 2210080 تلفن: 2210222 (0528) www.iautj.ac.ir
تربت حیدریه 9 کیلومتر 7 جاده تربت، مشهد. صندوق پستی: 140
دورنگار: 2294952 تلفن: 61-2294954 (0531)
info@iautorbat.ac.ir www.iautorbat.com
ترکمانچای 13 خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 16761-53351
دورنگار: 3222060 تلفن: 1-3222060 (0424)
تفت 7 خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسلامی. صندوق پستی: 155-89915
دورنگار: 6228090 و 6223241 تلفن: 6228000 و 6225901 (0352)
تفرش 5 میدان معلم، جاده معین آباد. صندوق پستی: 164/39515
دورنگار: 6226700 تلفن: 9-6224136 (0862) WWW.IAUTB.ac.ir
تکاب 2 خیابان امام (ره) – خیابان نماز کدپستی: 5991878443 تلفن: 5234442 (0482)
takab@ict.iau.ir unvtakab@yahoo.com
تنکابن 3 کیلومتر 3 جاده چالوس، صندوق پستی: 586/46815
دورنگار: 4274409 تلفن: 9-4271105 (0192)
info@Tonekaboniau.ac.ir www.tonekaboniau.ac.ir
تهران الکترونیکی 8 میدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیراز جنوبی، کوچه سرو، شماره 7.
کدپستی: 1435884381 دورنگار: 22262045 تلفن: 4-22924401 (021)
info@iauec.com www.iauec.ac.ir
تهران پزشکی 8 خیابان دکتر شریعتی، زرگنده. کدپستی: 1916893813 تلفن: 7-2200666 (021)
Iautmu@iautmu.ac.cir www.iautmu.ac.ir
تهران جنوب 8 خ کریمخان زند، خ ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، شماره 209.
صندوق پستی: 4435/11365 دورنگار: 88830831 تلفن: 30-88830826 (021)
webmaster@azad.ac.ir www.azad.ac.ir
تهران دندانپزشکی 8 پاسداران، نیستان 10، پلاک 4. کدپستی: 1946853314 تلفن: 3-22564571 (021)
info@dentaliau.ir www.dentaliau.ir
تهران شرق
تهران شرق(قیام دشت) 8 جاده خاوران، شهرک قیام دشت، انتهای خیابان شهید باهنر. کدپستی: 1866113118
صندوق پستی: 163/33955 دورنگار: 33584011 تلفن: 9-33594950 (021) www.qdiau.ac.ir
تهران شمال 8 پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خ مکران جنوبی، پلاک 93. ص پ : 936/19585
کدپستی: 1667974783 دورنگار: 22949650 تلفن: 22977859 و 3-22977862 (021)
Ravabet-omomi@iau-tnb.ac.ir www.iau-tnb.ac.ir
تهران علوم تحقیقات 8 میدان پونک، انتهای اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک. کدپستی: 1477893855
صندوق پستی: 775/14515 دورنگار: 44867141 و 82-44865179 تلفن: 3-44865100 (021)
dabir@srbiau.ac.ir www.srbiau.ac.ir
تهران علوم دارویی 8 تهران، خیابان دکتر شریعتی، قلهک، اول خیابان یخچال، صندوق پستی: 6466-19395
دورنگار: 22602059 تلفن: 5-22640051 (021)
publicrelation@iaups.ac.ir www.iaups.ac.ir
تهران غرب
تهران غرب(سما) 8 بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل همت، انتهای خ شهید آذری، جنب شهرک هما.
کدپستی: 1461988631 صندوق پستی: 835-16315
دورنگار: 44220858 تلفن: 9-44220677 و 7-44220856 (021)
www.wtiau.ac.ir
تهران مرکزی 8 خ آزادی، خ اسکندری شمالی، خ فرصت شیرازی، پلاک 136. کدپستی: 1419953491
دورنگار: 66428972 تلفن: 66436684 و 66436682 (021)
publicrelations@iauctb.ac.ir www.iauctb.ac.ir
تویسرکان 5 بلوار حضرت حیقوق نبی (ع). صندوق پستی: 163
دورنگار: 4225353 تلفن: 5-4226634 (0852)
Toyserkan-iau@yahoo.com www.toyserkaniau.ac.ir
تیران 4 تیران، ابتدای بلوار آیت¬اله امامی. تلفکس: 3229150 (0332)
Azad.tiran@gmail.com www.iaut.ir
جاسب 5 دلیجان، جاسب، شهرک واران. کدپستی: 37941
دورنگار: 4323512 تلفن: 13-4323511 (0866)
info@iaujasb.ac.ir www.Iaujasb.ac.ir
جهرم 1 کدپستی: 355/74135 دورنگار: 3331019 تلفن: 2-3336701 و 4447002 (0791)
جویبار 3 به سمت دریا، منطقه ساحلی چپکرود. صندوق پستی: 86131-47761
دورنگار: 3363190 تلفن: 6-3363191 (0124)
Info@jouybariau.ac.ir www.jouybariau.ac.ir
جیرفت 7 خیابان دانشجو. دورنگار: 2413535 تلفن: 3-2413530 و 2412900 و 2412100 (0348)
Jiroft azad@gmail.com www.iauji.ac.ir
چابهار 14 منطقه آزاد تجاری و صنعتی، مجتمع تیس، طبقه اول. 
دورنگار: 2221528 تلفن: 2221541 (0545)
Unchabahar184@gmail.com www.chiau.atspace.com
چالدران 2 خیابان شهید نیکخواه. کدپستی 5871743671
دورنگار: 3626527 تلفن: 3626527 (0462) Chalderaniau@yahoo.com
چالوس 3 خیابان 17 شهریور، روبه¬روی مسجد امام حسین (ع). صندوق پستی: 397/46615
دورنگار: 2226605 تلفن: 4-2226601 (0191)
info@iauc.ac.ir www.iauc.ac.ir
حاجی آباد 15 بلوار دانشگاه، پردیس. کدپستی: 55773-79391 صندوق پستی: 135
دورنگار: 4225662 تلفن: 4225662 (0763) www.iauha.ac.ir
خارک 16 خیابان شهدا. صندوق پستی: 136 دورنگار: 2222845 تلفن: 22224 و 2822847 (0772)
info@iaukharg.ac.ir www.iaukharg.ac.ir
خاروانا 13 آذربایجان شرقی، خاروانا، خ امام (ره). کدپستی: 5448116366
دورنگار: 3622345 تلفن: 3622365 و 3622344 (0427)
خاش 14 خیابان امام خمینی (ره)، جنب میدان معلم. کدپستی: 9891754145
دورنگار: 4223871 تلفن: 4229310 و 4223870 (0543)
info@iaukhash.ac.ir www.iaukhash.ac.ir
خامنه 13 خ شیخ محمد خیابانی. کدپستی: 45795-53841
دورنگار: 2344145 تلفن: 2342761 و 2344144 (0472)
khamenehiau@yahoo.com www.khamenehiau.ac.ir
خدابنده 2 میدان هجرت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده. دورنگار: 4228060 تلفن: 4225770(0242)
info@khiau.ac.ir www.khiau.ac.ir
خرم آباد 5 کیلومتر 5 جاده تهران، مجتمع دانشگاهی آیت-اله کمالوند. صندوق پستی: 536/68135
دورنگار: 6200392 تلفن: 20-6200010 (0661) 
www.IAUKHO.IR
خرمشهر 6 کوی معین. کدپستی: 6417943111 صندوق پستی: 333
دورنگار: 4240088 تلفن: 9-4240086 (0632)
info@iaukho.ac.ir www.Iaukho.ac.ir
خلخال 2 خ ولی عصر. کدپستی: 31367-56817 صندوق پستی: 185
دورنگار: 4254905 تلفن: 22-4251220
Unit214@yahoo.com www.Aukh.ac.ir
خمین 5 بلوار شهدای دانشجو، بلوار دانشگاه، شهرک دانشگاهی. صندوق پستی: 171-38815
دورنگار: 2337820 تلفن: 6-2337801 (0865)
info@iaukhomein.ac.ir www.iaukhomein.ac.ir
خمینی شهر 4 منظریه، انتهای بلوار دانشجو. صندوق پستی: 119-84175
دورنگار: 3660088 تلفن: 14-3660011 (0311)
info@iaukhsh.ac.ir www.iaukhsh.ac.ir
خنج 1 آخر بلوار خاتم الانبیاء (ص)، کدپستی: 68398-74431
دورنگار: 4523031 تلفن: 4525020 (0782)
خوراسگان 4 اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه. کدپستی: 8166117677
دورنگار: 5354060 تلفن: 9-5354001 (0311)
info@khuisf.ac.ir www.khuisf.ac.ir
خورموج 16 بلوار دانشجو بعد از پل زیرگذر. صندوق پستی: 165-75425
دورنگار: 6240286 تلفن: 8-6240287 (0772)
iaukh_ravabet@yahoo.com www.iaukh.ac.ir
خوی 2 آ.غ، خوی، بلوار ولایت فقیه، کیلومتر 5 جاده خوی ـ سلماس. کدپستی: 175/58135
دورنگار: 2553304 تلفن: 6-2550001 (0461) 
azadkhoy@iaukhoy.ac.ir www.iaukhoy.ac.ir
داراب 1 میدان سرداران. کدپستی: 83143-74817 دورنگار: 6233900 تلفن: 4-6233990
www.Iaudarab.ac.ir
داریون 1 شیراز ـ داریون، بلوار امام خمینی، روبروی مخابرات. کدپستی: 7146114949
دورنگار: 2715275 تلفن: 8-2715274 (0711)
iaudariun@yahoo.com www.iaudariun.ac.ir
دامغان 10 میدان سعدی، بلوار چشمه علی. کدپستی: 3671639998
دورنگار: 5245344 تلفن: 4-5256002 و 15-5236813 (0232)
www.Damghaniau.ac.ir
درگز 9 خراسان رضوی، شهرستان درگز، انتهای خ امام خمینی (ره). کدپستی: 86463-94919
تلفن: 5228551 (0582) irandau@gmail.com www.d-iau-ac.ir
دره شهر 11 خ نیروی هوایی، بالاتر از اداره مخابرات. دورنگار: 5226895
Iau-dar@yahoo.com www.iau-dar.ir
دزفول 6 کوی آزادگان، بلوار دانشگاه. کدپستی: 45169-64616 صندوق پستی: 313
دورنگار: 6260890 تلفن: 9-6260601 (0641)
info@iaud.ac.ir www.iaud.ac.ir
دشتستان 16 برازجان، خیابان بیمارستان مهر، روبروی دادگستری. کدپستی: 7561888711
دورنگار: 4241292 تلفن: 5-4249121 (0773)
ehdashti@diau.ac.ir www.diau.ac.ir
دلیجان 5 کیلومتر 5 محور دلیجان،سلفچگان – کدپستی: 387/37915 
www.iau-delijan.ac.ir info@iau-delijan.ac.ir
دماوند 8 بلوار شهید بهشتی، میدان معلم. کدپستی: 78911-39718
دورنگار: 5227000 و 5228839 تلفن: 9-5228181 (0221)
info@damavandiau.ac.ir www.damavandiau.ac.ir
دهاقان 4 کدپستی: 111-86415 دورنگار: 2622240 و 2622210 تلفن: 4-2624051 (0322)
Dehaghan.university@yahoo.com
Dehaghan.university@gmail.com 
www.Dehaghanun.com
دهدشت 16 کدپستی: 7571763111 دورنگار: 3228929 تلفن: 3221628-3278938 (0744)
iaudehdasht@yahoo.com www.iaudehdasht.ac.ir
دهلران 11 ایلام، دهلران، خ شهدای مهاجر، جنب پارک شقایق. کدپستی: 6981843399
صندوق پستی: 69816146 دورنگار: 7228903 تلفن: 2-7228901 (0842)
info@iaudehloran.ac.ir www.iaudehloran.ac.ir
دورود 5 دورود لرستان، میدان حضرت ابوالفضل (ع). کدپستی: 99989-68816
دورنگار: 4232626 تلفن: 5-42350003 (0665)
doroud@iau-doroud.ac.ir www.iau-doroud.ac.ir
دولت آباد 4 بلوار دانشگاه. کدپستی: 8341811111 صندوق پستی: 158-83415
دورنگار: 5828667 و 5829097 تلفن: 5-5829090 (0312)
mail@iaudolatabad.ac.ir www.iaudolatabad.ac.ir
دیلم 16 استان بوشهر، بندر دیلم، جاده دیلم به خوزستان،. کدپستی: 13319-75361
دورنگار: 4244019 تلفن: 18-4244016 (0772)
deylamiau@deylamiau.ac.ir www.deylamiau.ac.ir
رامسر 3 خیابان شهید عباس فدا. کدپستی: 57414-46917
دورنگار: 5225810 تلفن: 5223906 و 5224206 (0192)
iau-ramsar@yahoo.com www.iauramsar.ac.ir
رامهرمز 6 میدان توحید، کیلومتر 1 جاده اهواز، ایذه. صندوق پستی: 151/63825
دورنگار: 2228630 تلفن: 4-2234660 (0691)
iauramhormooz@yahoo.com www.iauramhormooz.ac.ir
رباط کریم 12 جاده شهرک خانه، جنب انبار گندم شهید مدرس. کدپستی: 16461-37616
تلفن: 6-4212004 (0229) info@rkiau.ac.ir www.rkiau.ac.ir
رزن 5 همدان – رزن – شهرک فرهنگیان – خیابان ارشاد کدپستی: 169-65681 تلفن: 6226838 (0812)
Razan.iau@gmail.com .
رشت 3 فلکه گاز، کیلومتر 3 جاده لاکان، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره).
کدپستی: 3516-41335 دورنگار: 4247060 تلفن: 4-4224080 و 4223308 (0131)
Info@iau.rasht.ac.ir www.iaurasht.ac.ir
رفسنجان 7 بلوار ولایت. کدپستی: 84483-77181 صندوق پستی: 467-77175
دورنگار: 3224735 تلفن: 4-3224731 (0391)
info@iaurafsanjan.ac.ir www.iaurafsanjan.ac.ir
رودان 15 خ فرهنگ، کوچه کوثر پنجم. کدپستی: 84733-79916
دورنگار: 4221110 تلفن: 4231545 و 4231688 (0766)
info@roudan-iau.com www.Roudan-iau.com
رودبار 3 خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 1146-44615
دورنگار: 6220771 تلفن: 6-6224135 (0132)
Roodbar-azad@yahoo.com www.iauRoodbar.ac.ir
رودسر و املش 3 خیابان شهدا، جاده مخصوص کارخانه آرد تجارت. کدپستی: 14188-448171
دورنگار: 6212911 تلفن: 3-6215850 (0142)
Azad-Roodsar@yahoo.com www.iauRoudsar-Amlash.ac.ir
رودهن 8 خیابان شهید مطهری، بلوار دانشگاه. صندوق پستی: 189
دورنگار: 5725680 تلفن: 24-5725016 (0221)
info@riau.ac.ir www.riau.ac.ir
زابل 14 کیلومتر 4 جاده بنجار، بعد از پمپ بنزین کوثر. کدپستی: 19395-98616
دورنگار: 2235213 تلفن: 223466 (0542)
uri@iauzabol.ac.ir www.iauzabol.ac.ir
زاهد شهر 1 فلکه گاز، بلوار دانشجو. دورنگار: 3523900 تلفن: 3523838 و 5-3524701 (0732)
Zahed_shahr@yahoo.com www.iauzahedshahr.ac.ir
زاهدان 14 خیابان دانشگاه. صندوق پستی: 978-98135
دورنگار: 2441099 تلفن: 2441600 و 2443600 (0541)
university@iauzah.ac.ir www.iauzah.ac.ir
زرقان 1 خیابان شهید صادقی، روبروی مجتمع آل یاسین. کدپستی: 17184-73416
دورنگار: 4222133 تلفن: 13-4226911(0712)
info@iauzarghan.ac.ir www.iauzarghan.ac.ir
زرند 7 کرمان، زرند، میدان دانشگاه، جاده سرباغ. کدپستی: 7761146595
دورنگار: 4250855 تلفن: 7-4250856 (0342)
zarandun@Gmail.com www.Iauzar.ac.ir
زرندیه 5 کیلومتر 80 اتوبان تهران ـ ساوه، مامونیه، بلوار امام خمینی (ره)، انتهای خیابان آیت-اله کاشانی. دورنگار: 5228071 تلفن: 5228070 (0256)
زنجان 2 انتهای خبابان معلم، خیابان شهید منصوری. کدپستی: 58145-45156
دورنگار: 4265634 تلفن: 7-4221001 (0241)
AZU.PRO.ir@gmail.com www.AZU.ac.ir
زواره 4 بلواز جانباز. صندوق پستی: 111/84415 
دورنگار: 5374412 تلفن: 5374411 و 5374430 (0362)
Zavareh-unive@yahoo.com www.zau.blogfa.com
ساری 3 کیلومتر 7 جاده دریا. کدپستی: 19318-48161
دورنگار: 2133715 تلفن: 3 و 2132891 (0۱51)
info@iausari.ac.ir www.iausari.ac.ir
سامن 5 میدان امام خمینی (ره)، خیابان شهید رجایی، جنب بخشداری.
صندوق پستی: 111/65761 دورنگار: 2522750 تلفن: 2523751 (0852)
ساوه 5 میدان فلسطین. کدپستی:15179-39197 دورنگار: 2240111 تلفن: 3-2241551 (0255)
www.iau-saveh.ac.ir
سبزوار 9 میدان دکتر علی شریعتی، خ دانشگاه. کدپستی: 9618814711
تلفن: 2647871 و 2646810 (0571)
info@iaus.ac.ir www.iaus.ac.ir
سپیدان 1 خیابان دانشگاه، جنب ایستگاه مخابرات. کدپستی: 7222886
دورنگار: 7222006 تلفن: 7221217 (0712)
info@iausepidan.ac.ir www.iau.sepidan.ac.ir
سراب 13 کوی فرهنگیان. کدپستی: 376-54716 دورنگار: 2225135 تلفن: 2223232 (0431)
info@iausa.ac.ir www.iausa.ac.ir
سراوان 14 بلوار معلم، روبروی فنی و حرفه¬ای. دورنگار: 5230802 تلفن: 7-520800 (0548)
info@iausaravan.ac.ir www.iausaravan.ac.ir
سردشت 2 بلوار شهدای 7 تیر، ساختمان مرکزی. کدپستی: 33113-59619
Modirasu86@Gmail.com www.sardashtiau.ac.ir
سرعین 2 اردبیل، سرعین. کدپستی: 36113-56391 تلفکس: 2220301 (0452)
MTASAREIN@iauardabil.ac.ir
سروستان 1 ضلع شمالی کمربندی کدپستی: 173-73451 دورنگار: 5224478 تلفن 5-5224481 (0711)
University.sarvestan@gmail.com
سقز 11 انتهای بلوار شهدای هفت تیر. کدپستی: 73477-66819 تلفن: 1-3244750 (0874)
info@iausaghez.ac.ir www.IAUSAGHEZ.ac.ir
سلسله و دلفان 5 خیابان آیت¬اله طالقانی. دورنگار: 5225656 تلفن: 5223006 (0662)
www.azadselseleh@yahoo.com
سلماس 2 بلوار جمهوری اسلامی، جنب بیمارستان خاتم الانبیاء. صندوق پستی: 386-58815
دورنگار: 5225550 تلفن: 3-5225552 و 5225555 (0443)
www.IAUsalmas.ac.ir
سمنان 10 کیلومتر 5 جاده دامغان. کدپستی: 179-35135 دورنگار: 3354036 تلفن: 3354040 (0231)
info@semnaniau.ac.ir www.semnaniau.ac.ir
سمیرم 4 خیابان میرزا رضا کرمانی، خیابان علامه طباطبایی، صندوق پستی: 118-86615
دورنگار: 3229050 تلفن: 130-3220125 (0332)
سنقر وکلیائی 11 شهرک ولیعصر. تلفن 4229739 (0838)
Azad_songhor@yahoo.com www.iausonghor.com
سنندج 11 خیابان پاسداران. صندوق پستی: 618 دورنگار: 3247713 تلفن: 3-3788661 (0871)
Info-binesh@yahoo.com www.iausanandaj.ac.ir
سوادکوه 3 مازندران، سوادکوه، پل سفید، دوراهی آزادمهر. صندوق پستی: 155
دورنگار: 5223015 تلفن: 3-5223902 (0124)
info@iausak.ac.ir www.iausk.ac.ir
سوسنگرد 6 خیابان شهید غدیری اصل، روبروی جهاد کشاورزی. صندوق پستی: 276/64415
دورنگار: 4222324 تلفن: 9-4222323 (0612) www.siau.ac.ir
سولدوز 2 آذربایجان غربی، نقده، مرکز بین¬المللی سولدوز. صندوق پستی: 197/057615
سیرجان 7 بلوار دکتر صادقی، چهار راه دانشگاه. صندوق پستی: 187/78185
دورنگار: 4220602 تلفن: 5-4220603 (0345)
info@iausirjan.ac.ir www.iausirjan.ac.ir
شادگان 6 جاده کمربندی، روبه روی فرمانداری. دورنگار: 3229190 تلفن: 3229901 (0632)
www.iau-shadegan.ac.ir
شال 12 قزوین، شال، بلوار امام خمینی (ره)، جنب بخشداری. کدپستی: 85184-34571
تلفن: 4413508 و 4414314 (0282)
شاهرود 10 بلوار دانشگاه. کدپستی: 43189-36199 دورنگار: 3390560 و تلفن: 2-3394530 (0273)
University@iau-Shahrood.ac.ir www.iau-Shahrood.ac.ir
www.nedapress.com
شاهین دژ 2 بلوار غدیر خم، خیابان دانشگاه. کدپستی: 59816
دورنگار: 4221797 تلفن: 4221022 (0482)
info@iauosh.ac.ir www.iauosh.ac.ir
شاهین شهر 4 بزرگراه آزادگان (جاده پالایشگاه) مقابل کارخانه گلبافت. صندوق پستی: 494-83145
دورنگار: 5228002 تلفن: 4-5228001 www.iaushsh.ac.ir
شبستر 13 بلوار شهرداری، جنب پارک آزادگان. صندوق پستی: 159-53815
دورنگار: 2225316 تلفن: 14-2225311 (0471)
info@iaushab.ac.ir www.iaushab.ac.ir
شهر مجلسی 4 اصفهان، شهر جدید علامه مجلسی. کدپستی: 8631656451 
دورنگار: 5452294 تلفن: 3-5452290 (0335)
info@iaumajlesi.ac.ir www.iaumajlesi.ac.ir
شهربابک 7 کیلومتر 5 جاده شهر بابک، سیرجان. کدپستی: 7751711167 صندوق پستی: 168
دورنگار: 4224040 تلفن: 6-4220005 (0392)
azadshahrbabak@yahoo.com www.shahrbabakiau.ac.ir
شهرری 8 تهران، بزرگراه خلیج فارس، نرسیده به پل هوایی، حرم امام خمینی (ره) کدپستی: 15163111
صندوق پستی: 334/18735 دورنگار: 55229297 تلفن: 9-55229200 (021)
Ravabet_omoomi@iausr.ac.ir www.iausr.ac.ir
شهرضا 4 انتهای بلوار پاسداران. کدپستی: 86137 صندوق پستی: 311-86145
دورنگار: 3232702 تلفن: 5-3243001 (0321)
info@iaush.ac.ir www.iaush.ac.ir
شهرقدس 8 تهران – بزرگراه فتح – شهرک قدس – بلوار شهید کلهر صندوق پستی: 374-37515 
دورنگار: 46896001 تلفن: 46896000
www.qodsazad.ir info@qazad.ir
شهرکرد 4 رحمتیه. کدپستی: 8813733395 صندوق پستی: 166
دورنگار: 3361031 تلفن: 3-3361000 (0381)
PBM@IAUSH.ac.ir www.iaushk.ac.ir
شهریار 8 شهریار، میدان معلم، خ شهید بهشتی شرقی، کوچه شیخ طوسی، کدپستی: 3351649443
دورنگار: 3258360 تلفن: 3258866 (0262)
info@shiau.ir www.shiau.ir
شوشتر 6 بلوار دانشگاه. کدپستی: 645171117 دورنگار: 31300 تلفن: 5-32491
info@iau-shoushtar.ac.ir www.iau-shoushtar.ac.ir
شیراز 1 خیابان قاآنی شمالی، نبش خیابان منوچهری. صندوق پستی: 364-71365
دورنگار: 2334496 تلفن: 3-2342021 (0711)
info@iaushiraz.ac.ir www.iaushiraz.ac.ir
شیرگاه 3 خ شهید اسلامی، روبه¬روی شرکت تعاونی آذر رود. کدپستی: 68137-47831
دورنگار: 4225602 تلفن: 1-4225600 (0124)
شیروان 9 خیابان دانشگاه. صندوق پستی: 94617 دورنگار: 6224117 تلفن: 6243900 (0585)
info@iau-shirvan.ac.ir www.IAU-SHIRVAN.AC.IR
صحنه 11 کرمانشاه، شهرستان صحنه، میدان امام حسین (ع). کدپستی: 6746154973
دورنگار: 3227394 تلفن: 3229979 و 3229944 (0838)
Sahneh.university@gmail.com www.sahnehiau.ac.ir
صفادشت 12 بلوار اصلی، تقاطع بلوار معلم و شقایق، جنب بانک ملی. کدپستی: 3164116879
دورنگار: 3432157 تلفن: 3437611 (0262)
صفاشهر 1 فارس، صفاشهر، بولوار وحدت. کدپستی: 66561-73961 
دورنگار: 3521939 تلفن: 8-3521937 (0752)
info@iausafashahr.ac.ir www.iausafashahr.ac.ir
صوفیان 13 آذربایجان شرقی، صوفیان، کیلومتر 3 جاده صوفیان، شبستر. تلفن: 4-33435602 (0472)
Sofian.uni@gmail.com www.sofianiau.ac.ir
صومعه سرا 3 روبروی فرمانداری، خ طالقانی، کوچه شهید حمزه ابراهیمی، جنب باشگاه شهید عظیم¬صدیقی.
کدپستی: 45954-43618 دورنگار: 3234471 تلفن: 3233270 و 3234470 (0182)
info@sowmesara.iau.ac.ir www.sowmesaraiau.ac.ir
طبس 9 طبس گلشن، میدان دانشگاه. دورنگار: 4236133 تلفن: 31-4236129 (0353)
iautbs@gmail.com www.iau.tabas.ac.ir
عجب شیر 13 انتهای خیابان معلم. کدپستی: 13111-55416 صندوق پستی: 24
دورنگار: 6223457 تلفن: 6222616 (0422)
info@ajabshiriau.ac.ir www.ajabshiriau.ac.ir
علوم ¬تحقیقات آذربایجان شرقی 13 تبریز، بلوار 29 بهمن، روبروی خ جام جم، شماره یک. کدپستی: 5156917811
دورنگار: 3305354 تلفن: 3228966 (0411)
info@iauotash.ac.ir www.iauotash.ac.ir
علوم تحقیقات اصفهان 4 اصفهان،خیابان آبشار، نرسیده به چهارراه آبشار، شهرز.
دورنگار: 6630119 تلفن: 6624963 و 6624961 (0311)
info@iauesr.ac.ir www.iauesr.ac.ir
علوم تحقیقات خوزستان 6 اهواز، بلوار پاسداران، سه راهی فرودگاه. کدپستی: 66131-61657
صندوق پستی: 163 دورنگار: 4435288 تلفن: 4457612 و 7-4457174 (0611)
oloomtahghighatahvaz@gmail.com www.iau-asrc.ac.ir
علوم تحقیقات فارس 1 فارس، کیلومتر 18 جاده مرودشت، سد درودزن. کدپستی: 181-73715
دورنگار: 4692110 تلفن: 14-4692109 (0728)
RO@fsriau.ac.ir www.fsriau.ac.ir
علوم تحقیقات کرمان 7 کیلومتر اول جاده جوپار. تلفن: 3201135 (0341)
oloomtk@yahoo.com
علوم تحقیقات کرمانشاه 11 بلوار شهید بهشتی، سه راه 22 بهمن، انتهای باغ نی. کد پستی:65197-67156 
ص پ: 67155-1957 دورنگار: 8239154 تلفن: 89 و 8255582 (0831)
Kermanshah.tahghighat@gmail.com www.iau-otk.ac.ir
علوم تحقیقات گیلان 3 رشت، گلسار، خیابان 92، پلاک 2. کدپستی: 3516-41335
دورنگار: 7229629 تلفن: 722360 و 7229758 و 7229579 (0131)
علوم تحقیقات یزد 7 صفائیه. مجتمع دانشگاهی. صندوق پستی: 155/89155 دورنگار: 8215039
تلفن: 8215038 (0351) info@ysbiau.ac.ir www.ysbiau.ac.i r
علوم دریایی خارک 16 خ شهدا. صندوق پستی: 136. تلفن: 7-2822845 (0772)
علوم و تحقیقات ¬اهواز 6 بلوار پاسداران، سه راهی فرودگاه، صندوق پستی: 163-61555
دورنگار: 4435288 تلفن: 4457612 و 4435280 (0611)
oloomtahgighatahvaz@gmail.com www.iau-ASRC.ac.ir
علی آباد کتول 10 گلستان، علی آباد کتول. کدپستی: 93451-49417
دورنگار: 6235144 تلفن: 6222300 و 6224500 (0173)
info@aliabadiau.ac.ir www.aliabadiau.ac.ir
فارسان 4 میدان امام حسین (ع)، خیابان شهید نواب صفوی. صندوق پستی: 198-88615
دورنگار: 7230100 تلفن: 9-7221848
فراهان 5 فرمهین، انتهای بلوار ادیب، صندوق پستی: 39531 کدپستی: 3953149384
دورنگار: 6622519 تلفن: 6622518 و 6622116 (0862)
www.iau-farahan.ac.ir info@farahan.ac.ir
فردوس 9 خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، خیابان همافران. کدپستی: 48664-97718
دورنگار: 2224540 تلفن: 3-2224901 (0534)
info@ferdowsiau.ac.ir www.ferdowsiau.ac.ir
فریدن 4 داران - بلوار دانشگاه. دورنگار: 4225331 تلفن: 4225332 (0372)
Iaufr.ac.ir info@iaufr.ac.ir
فریمان 9 خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 195
دورنگار: 6230090 تلفن: 2-6230091 (0512) iaufariman@yahoo.com
فسا 1 کیلومتر 12 جاده فسا، شیراز شهر دانشگاهی محمد رسول اله. کدپستی: 7461713591 صندوق پستی: 364
تلفن: و 13-3339511 و 7-3335225 (0364)
فلاورجان 4 بلوار بسیج، بلوار دانشگاه. صندوق پستی: 1۵5/84515
دورنگار: 3120136 و 3132601 تلفن: 5-3120134 (0312)
info@iaufala.ac.ir www.iaufala.ac.ir
فومن و شفت 3 چهار راه معلم، خیابان انتظام، دورنگار: 7239042 تلفن: 7239082 و 7239052 (0132)
فیرورق 2 خوی، فیرورق، خیابان ولی عصر شمالی، بلوار شهید اسکندرلو.
دورنگار: 2231519 تلفن: 2234028 (0462)
فیروزآباد 1 شهرک دانشگاهی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد کدپستی: 117-74715
دورنگار: 6224402 تلفن: 5-6229701 (0712)
Dabirkhane.iauf@gmail.com www.iauf.ic.ir
فیروزکوه 8 ابتدای شهرک ولیعصر. کدپستی: 3981838381 تلفن: 3-6224091 (0221)
info@iaufb.ac.ir www.iaufb.ac.ir
قائم شهر 3 بلوار بسیج. صندوق پستی: 163 کدپستی: 35953-47631
دورنگار: 2240091 تلفن: 9-2253216 (0123)
info@ghiau.ir www.ghaemshahriau.ac.ir
قاینات 9 خراسان جنوبی، شهرستان قاین، خ پروفسور للهی. کدپستی: 133-9761793131
دورنگار: 5262153 تلفن: 2-5262150 (0562) Qaenat-iau@yahoo.com www.iauq.ir
قروه 11 کردستان، قروه، انتهای خ سیدجمال¬الدین، میدان جانبازان. کدپستی: 83435-66619
تلفن: 6-5232995 (0872)
info@iaughorveh.ac.ir www.iaughorveh.ac.ir
قزوین 12 خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران. کدپستی: 5195-1-34199
صندوق پستی: 1416-34185 دورنگار: 3665279 تلفن: 6-3665275 (0281)
pres@qiau.ac.ir www.qiau.ac.ir
قشم 15 خیابان ولی عصر. صندوق پستی: 1393/79515
دورنگار: 5264565 تلفن: 5263309 (0763)
info@Iauqeshm.ac.ir www.iauqeshm.ac.ir
قصر شیرین 11 روبروی فرمانداری.
Hg3sba@yahoo.com www.IAU-GHASRSH.IR
قم 12 بلوار 15 خرداد. کدپستی: 364-37185
دورنگار: 2805797 تلفن: 2804040 (0251)
webmaster@qom-iau.ac.ir www.qom_iau.ac.ir
قوچان 9 کیلومتر 4 جاده قوچان ـ مشهد. کدپستی: 9479176135
دورنگار: 2201010 تلفن: 9-2201001 (0581)
iauq_website@gmail.com www.iauq.ac.ir
کازرون 1 کیلومتر 5 جاده کازرون، بوشهر. کدپستی: 7319866451
دورنگار: 2230505 تلفن: 2230506 و 40-22439030 (0721)
info@Kau.ac.ir www.Kau.ac.ir
کاشان 4 کیلومتر 5/3 جاده قم. صندوق پستی: 433/87135
دورنگار: 5550056 تلفن: 5550055 (0361)
کاشمر 9 کیلومتر 4 بلوار سید مرتضی. کدپستی: 97718-96716 تلفن: 9-8250500 (0532)
info@iaukashmar.ac.ir www.iaukashmar.ac.ir
کبودرآهنگ 5 صندوق پستی: 189-65515 www.iauka.ac.ir
کرج 12 انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال. کدپستی: 3148635731
ص پ: 313-31485 دورنگار: 4418156 تلفن: 4418143 (0261)
info@kiau.ac.ir www.KIAU.AC.IR
کرمان 7 بلوار ولیعصر (عج). کدپستی: 7635131167 دورنگار: 50-3210046
تلفن: 5-3211493 (0341) info@iauk.ac.ir www.Iauk.ac.ir
کرمانشاه 11 میدان فردوسی، انتهای شهرک متخصصین. کدپستی: 6718997551
دورنگار: 7243196 تلفن: 6-7243181 (0831)
info@iauksh.ac.ir www.iauksh.ac.ir
کلاله 10 استان گلستان، شهرستان کلاله، خ امام خمینی جنوبی.
دورنگار: 4221601 تلفن: 4221600 (0174) Azad Kalale@yahoo.com
کلیبر 13 استان آذربایجان شرقی، کلیبر، یک و نیم کیلومتری جاده کلیبر ـ اهر.
کدپستی: 5461863555 دورنگار: 4223759 و 4225123 تلفن: 5-4220162 و 4223748
Azad kaleybar-7g@yahoo.com www.iav-kaleybar.ac.ir
کمیجان 5 استان مرکزی، شهرستان کمیجان، میدان دانشگاه، بلوار دانشجو. کدپستی: 98896-38519
Komijan.iau@yahoo.com www.komijaniau.ac.ir
کنگاور 11 بزرگراه کرمانشاه ـ همدان. کدپستی: 153
دورنگار: 2232300 تلفن: 2230660 (0837)
info@iaukangavar.ac.ir www.iaukangavar.ac.ir
کهنوج 7 کیلومتر 5 جاده جیرفت. کدپستی: 7881916145
دورنگار: 5223319 تلفن: 10-5230907 (0349)
Info@iaukahnooj.ac.ir www.iaukahnooj.ac.ir
کوار 1 خیابان بوستان. کدپستی: 127-73461 دورنگار: 5627601 تلفن: 5622228 (0712)
Kavariau@yahoo.com www.kavaiau.ac.ir
کوهبنان 7 کرمان، کوهبنان، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: 7781643549
دورنگار: 4724522 تلفن: 4725151 و 4725252 و 4725353 و 4724522 (0342)
Kouhbanan-iau@iau-zarand.ac.ir
کوهدشت 5 لرستان، کوهدشت. صندوق پستی: 575 دورنگار: 6239001 تلفن: 2-6239000 (0663)
Azad_koohdasht2005@yahoo.com www.iaukoohdasht.com
گالیکش 3 گلستان، گالیکش، خ امام خمینی (ره)، خ قندی. کدپستی: 47889-49831
تلفکس: 5838080 (0174)
Daneshgahazad-galikesh@yahoo.com
گچساران 16 کهگیلویه و بویر احمد، گچساران. کدپستی: 63876-75818
infi@iaug.ac.ir www.iaug.ac.ir
گرگان 10 بلوار شهید کلانتری، خ دانشگاه. کدپستی: 39975-49147
دورنگار: 3351913 تلفن: 3351787 و 3351003 و 3353000 (0171)
info@gorganiau.ir www.gorganiau.ir
گرمسار 10 میدان دانشگاه، خ دانشجو. کدپستی: 3581631167
دورنگار: 4233841 تلفن: 12-4225009 (0232)
info@iau-garmsar.ac.ir www.iau-garmsar.ac.ir
گرمی 2 کیلومتر 3 جاده گرمی ـ اردبیل. کدپستی: 63764-56517
دورنگار: 6240301 تلفن: 7-6229721 (0452)
info@iagermi.ac.ir www.iaugermi.ac.ir
گلبهار 9
کیلومتر 35 جاده مشهد، قوچان، شهر جدید گلبهار. تلفن: 6323250 (582)
گلپایگان 4 جاده گوگد سعید آّباد، کیلومتر 3 ارگ. صندوق پستی: 115-87715
دورنگار: 3487682 تلفن: 11-3487708 (0372)
info@giau.ac.ir www.GIAU.AC.IR
گلوگاه 3 مازندران، گلوگاه، خیابان پهلوان. کدپستی: 67868-48619
دورنگار: 6220025 تلفن: 6223169 (0152)
گمیشان 3 گرگان، گمیشان، خ شهید رجایی. کدپستی: 111-48961 تلفن: 4622011 (0173) www.gomishan-iau.ir
گناباد 9 بلوار دانشگاه. کدپستی: 29-96916 تلفن: 2-7255000 (0533)
info@iaug.ir www.iau-Gonabad.ac.ir
گناوه 16 چهار راه معلم، خ ساحلی، روبه¬روی شهرشادی.
دورنگار: 3248450 تلفن: 400-3248399 (0772)
Genaveh-univer@yahoo.com
گنبد کاووس 10 گلستان، شهرستان گنبدکاووس، کمربندی شهید صیاد شیرازی. کدپستی: 15775-49791
دورنگار: 3345321 تلفن: 5-3345322 (0172)
gonbadkavoos@ict.iau.ir www.gonbadiau.ac.ir
گوگان 13 خیابان امام (ره)، خیابان سعری، بالاتر از بخشداری. تلفن: 4527666 (0412)
گیلان غرب 11 کرمانشاه، گیلان غرب، بلوار زن. کدپستی: 6787154699
دورنگار: 3227555 تلفن: 3228006 و 3228270 (0835)
Rgilan88@yahoo.com www.gghiau.com
لارستان 1 لارستان فارس، شهر جدید، جنب بیمارستان امام رضا(ع)، مجتمع دانشگاهی کوثر.
کدپستی: 743189565 دورنگار: 22549606 تلفن: 72-22588167 و 22582780
ADMIN@Iaularestan.ac.ir www.iaularestan.ac.ir
لامرد 1 فارس، لامرد، میدان دانشجو، مجتمع دانشگاهی. کدپستی: 55388-74341
دورنگار: 5221232 تلفن: 1-5221100 (0782)
info@iaulamerd.ac.ir www.iaulamerd.ac.ir
لاهیجان 3 خیابان کاشف شرقی. صندوق پستی: 1616 تلفن: 3-2229081
www.liau.ac.ir
لنجان 4 اصفهان، زرین شهر، ابتدای ورودی شهر سده لنجان.
دورنگار: 2432522 تلفن: 5-2437001 (0334)
info@iauln.ac.ir www.iauln.ac.ir
لنگرود 3 خیابان شهید بهشتی. صندوق پستی: 33-44715
دورنگار: 5244422 تلفن: 13-5244411 (0142)
info@iaul.ac.ir www.iaul.ac.ir
ماکو 2 کیلومتر 2 جاده ترانزیتی ماکو ـ بازرگان. کدپستی: 93548-58619
دورنگار: 103-3279900 تلفن: 3279900 (0462)
Maku_iau@yahoo.com www.iau maku.ac.ir
ماهشهر 6 خوزستان، بندر ماهشهر، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دانشگاه. کدپستی: 63519
دورنگار: 2338586 تلفن: 2327070 و 2337110 و 2320511 (0652)
info@mahshahriau.ac.ir www.mahshahriau.ac.ir
مبارکه 4 میدان امام خمینی، بلوار معلم. کدپستی: 8481914411
دورنگار: 5225057 تلفن: 2-5230360 (0335)
info@mau.ac.ir www.mau.ac.ir
محلات 5 .بلوار آیت¬اله خامنه¬ای، خیابان دانشگاه. کدپستی: 3781958514
دورنگار: 3226522 تلفن: 23-32311020 (0866)
info@iaumahallat.ac.ir www.iaumahallat.ac.ir
محمودآباد 3 خیابان امام، کوچه شهید بهشتی، کوچه گلستان شرقی.
دورنگار: 7746610 تلفن: 4-7732161 (0122)
Azad_mahmoodabad@yahoo.com www.auom.ac.ir
مراغه 13 بلوار شهید درخشی، مجتمع اداری و آموزشی. دورنگار: 3254504 تلفن: 9-3254506 (0421)
Mail@iau-maragheh.ac.ir www.iau-maragheh.ac.ir
مرند 13 آذربایجان شرقی، مرند، میدان دانشگاه. کدپستی: 5418916571
دورنگار: 2260566 تلفن: 2263444 و 2263555 (0491)
info@marandiau.ac.ir www.marandiau.ac.ir
مرودشت 1 کیلومتر 3 جاده مرودشت، تخت جمشید. کدپستی: 13119-73711 صندوق پستی: 465
دورنگار: 3311172 تلفن: 9-3311150 (0728)
dmin@miau.ac.ir www.miau.ac.ir
مریوان 11 کیلومتر 2 جاده سنندج. جنب اداره راه و ترابری. صندوق پستی: 394
دورنگار: 3320186 تلفن: 3-3320181 (0875)
Dabir-iaumarivan@yahoo.com www.iau.marivan.net
مسجد سلیمان 6 خوزستان، مسجد سلیمان، سه راهی سد شهید عباسپور. کدپستی: 6491796581
دورنگار: 3330093 تلفن: 2-3330091 (0681)
riasat vahed@iaumis.ac.ir www.iaumis.ac.ir
مشکین شهر 2 خیابان شهدا، خیابان دانشگاه. کدپستی: 5661645936
دورنگار: 5224293 تلفن: 5222622 و 5220100 (0452)
www.meshkin-iau.ac.ir
مشهد 9 قاسم آباد، بلوار امامیه، امامیه 59، کدپستی: 9187147578 صندوق پستی: 413/91735
دورنگار: 6220437 تلفن: 4-6220010 (0511)
chief@mashdiau.ac.ir www.mshdiau.ac.ir
ملارد 12 بلوار رسول اکرم (ص)، بلوار شهید مرشدی. کدپستی: 53174-31691
صندوق پستی: 118-31695 تلفن: 3672900 (0262)
info@iaumalard.ac.ir www.iaumalard.ac.ir
ملایر 5 بالاتر از پارک سیفیه، خیابان دانشگاه. کدپستی: 117/65718
دورنگار: 2228236 تلفن: 5-2228093 و 2227878 (0851)
info@iau-malayer.ac.ir www.iau-malayer.ac.ir
ملکان 13 آذربایجان شرقی، ملکان، کیلومتر یک اتوبان ملکان ـ تبریز. صندوق پستی: 661
دورنگار: 8221101 تلفن: 1-8227730 و 6-8230701 (0422)
malekaniau@gmail.com www.malekaniau.ac.ir
ممقان 13 بلوار شهید باهنر. کدپستی: 5375113135
دورنگار: 4325705 تلفن: 4-4325701 (0412)
Iaumamaghan-ac-ir@iaumamaghan.ac.ir www.iaumamaghan.ac.ir
مهاباد 2 کوی دانشگاه. کدپستی: 3137-591393 دورنگار: 2333000 تلفن: 2238670 (0442)
Info@iau-mahabad.ac.ir www.iau-mahabad.ac.ir
مهاجران 5 استان مرکزی، شهرستان شازند، شهر مهاجران، بلوار شهید مفتح.
صندوق پستی: 139-39915 دورنگار: 4626814 تلفن: 4626818 (0862)
Mohajeran.iau.un@gmail.com www.mohajeraniau.ac.ir
مهدی شهر 10 سمنان، شهرستان مهدی شهر، بلوار معلم. کدپستی: 75915-35618
دورنگار: 3621014 تلفن: 3627474 (0232)
Mahdishahr.azad@yahoo.com
مهربان 13 آذربایجان شرقی، شهرستان مهربان، خ امام خمینی (ره)، روبروی شهرداری.
کدپستی: 33567-54761 تلفن: 7123755 و 7123030 (0432)
Mehraban-iau@yahoo.com
مهریز 7
کدپستی: 181/89815 تلفن: 3-5229100 (0352) www.iaumehriz.ac.ir
میاندوآب 2 شهرک آیدین، جنب ترمینال. صندوق پستی: 433
دورنگار: 2457711 تلفن: 6-2458334 (0481)
info@iaum.ac.ir www.iaum.ac.ir
میانه 13 بلوار زینبیه، جنب پارک موتوری شهرداری. کدپستی: 5315836511 صندوق پستی: 5315836511
دورنگار: 2227290 تلفن: 2229377 و 4-2237040 (0423)
info@m-iau.ac.ir www.m-iau.ac.ir
میبد 7 کیلومتر 3 جاده میبد ـ یزد. صندوق پستی: 175/89615
دورنگار: 7780969 تلفن: 9-7780161 (0352)
info@maybodiau.ac.ir www.maybodiau.ac.ir
میمه 4 خیابان انقلاب اسلامی، بلوار دانشگاه. کدپستی: 83517-66161 صندوق پستی: 137/83514
دورنگار: 4222930 تلفن: 4222929 و 4226468 (0313)
Meymehazad@yahoo.com www.iaumeymeh.ac.ir
میناب 15 خیابان شهید جهانگیر امینی، جنب میدان ولایت (فرمانداری قدیم).
کدپستی: 73179-79817 صندوق پستی: 1113 دورنگار: 2222666 تلفن: 2222216 (0765)
Mianbiau@gmail.com www.iauminab.ac.ir
مینودشت 10 گلستان، مینودشت، خ سیدجمال¬الدین، نرسیده به دادگستری، خ دانشگاه.
کدپستی: 36497-49816 دورنگار: 5225440 تلفن: 5226690 و 5226680 (0174)
Univ_minoota_313@yahoo.com www.Minoodashtau.ac.ir
نائین 4 میدان مدرس، بلوار دکتر حسین فاطمی نایینی. کدپستی: 83915 صندوق پستی: 136
دورنگار: 2253200 تلفن: 4-2262060 و 8-2258091 (0323)
naeinamar@yahoo.com www.naeiniau.ac.ir
نجف آباد 4 بلوار دانشگاه. کدپستی: 8514143131 دورنگار: 2291016 تلفن: 2291111 (0331)
najafabad@iau.ac.ir www.iaun.ac.ir
نراق 5 استان مرکزی، نراق، خیابان امام خمینی (ره). کدپستی: 58719/37961
دورنگار: 4463868 تلفن: 4462450 و 4463250 (0866)
info@iau-naragh.ac.ir www.iau-naragh.ac.ir
نطنز 4 میدان بیت¬المقدس. کدپستی: 8761913117
دورنگار: 4244435 تلفن: 4246582 و 4246657 (0362)
natanz_azadun2008@yahoo.com www.natanziau.ac.ir
نظرآباد 12 کیلومتر 85 اتوبان تهران ـ قزوین، نظرآباد، علی آباد، خیابان شهید نواب صفوی.
کدپستی: 18156-33318 دورنگار: 5354259 تلفن: 5362122
info@naiau.ac.ir www.Naiau.ac.ir
نقده 2 انتهاب بلوار شهدا، جاده حسنلو، کدپستی: 84393-57616 صندوق پستی 334
دورنگار: 6225551 تلفن: 2-6228181 (0443) www.iauna.ac.ir
نکا 3 کیلومتر 6 جاده نکا ـ بهشهر، بعد از پایانه حمل و نقل. صندوق پستی: 164-48415
دورنگار: 5782444 تلفن: 3-5782442 (0152)
info@iauneka.ac.ir www.iauneka.ac.ir
نهاوند 5 کیلومتر 3 جاده بروجرد. کدپستی: 134/65915
دورنگار: 3249848 تلفن: 3245556 و 3246118
نور 3 ابتدای جاده چمستان، خیابان دانشگاه. کدپستی: 38373-46417
دورنگار: 6252752 تلفن: 1-6254590 (0122)
info@iaunour.ac.ir www.iaunour.ac.ir
نورآباد ممسنی 1 بلوار اسکان، بعد از بیمارستان ولی عصر. صندوق پستی: 181/73515
دورنگار: 4232301 تلفن: 63-4232946 (0722)
Azadmamasani@yahoo.com www.mamasaniiau.ac.ir
نوشهر 3 خیابان شهید کریمی، روبروی جهاد کشاورزی. کدپستی: 4651646867
دورنگار: 3220522 تلفن: 3220524 و 2-3229440 (0191)
info@iauns.ac.ir www.iauns.ac.ir
نی ریز 1 کیلومتر 5 جاده نی ریز، شیراز. کدپستی: 77749-74918 صندوق پستی: 311-74915
دورنگار: 5230713 تلفن: 5230714 ـ 5230718 ـ 5228150 (0712)
Iauneyriz@yahoo.com www.Iauneyriz.ac.ir
نیشابور 9 خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، خ پژوهش. کدپستی: 9319613668
دورنگار: 6615472 تلفن: 6621901 (0551)
info@iau-Neyshabur.ac.ir www.iau-Neyshabur.ac.ir
نیک آباد 4 اصفهان، جرقویه سفلی، نیک آباد. صندوق پستی: 466/19585
دورنگار: 7223704 تلفن: 7223705 (0312)
نیک شهر 14 سیستان و بلوچستان، نیکشهر، بلوار آزادی. 
دورنگار: 5225647 تلفن: 5225646 و 5225534 (0546)
www.Nikshahriau.net
هادیشهر 13 آذربایجان شرقی، هادیشهر، بلوار بعثت، کوی گلستان. کدپستی: 17684/54316
دورنگار: 3048887 تلفن: 3048886
info@iauhadishahr.ac.ir www.iauhadishahr.ac.ir
هرمز 15 استان هرمزگان، جزیره هرمز، خیابان امام خمینی. کدپستی: 7955158455
تلفن و دورنگار: 4-5323061 (0763)
Hormoz84_ict@yahoo.com www.iauhormoz.com
هرند 4 اصفهان، هرند، بلوار دانشگاه. کدپستی: 39948-83741 تلفن: 3-6333351 (0312)
info@harandiau.ac.ir www.harandiau.ac.ir
هریس 13 خیابان امام خمینی (ره)، دورنگار: 6124924 تلفن: 7-6124914 (0432)
Heris-iau@yahoo.com www.herisiau.ac.ir
هشتچین 2 هشتچین، خ شهید چمران، کوچه پروین اعتصامی، دبستان قدسیه سابق. کدپستی: 35684-56871 
تلفن: 4822073 (0452) hashjin@iauardabil.ac.ir
هشترود 13 خ شهید بهشتی جنوبی. کدپستی: 56719 دورنگار: 6220368 
تلفن: 6225439 و 6223628 (0424) Iau-hashtrood@yahoo.com www.hashtroodiau.ac.ir
هشتگرد 12 بلوار آیت¬اله خامنه¬ای، خ شهید صدوقی. دورنگار: 4236054 تلفن: 4237501 (0262) www.hiau.ac.ir
همدان 5 شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موصیوند. کدپستی: 65138 صندوق پستی: 734
دورنگار: 4494026 تلفن: 9-4494000 (0811)
iauh@IAUH.ac.ir www.IAU.ac.ir
هندیجان 6 خوزستان، هندیجان شمالی، انتهای خیابان شهید مطهری، جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع) کدپستی: 63591 دورنگار: 4221070 تلفن: 4221788 (0652)
HENDIJAN.IAU@GMAIL.COM WWW.IAUHENDIJAN.AC.IR
هیدج 2 زنجان، هیدج، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: 4573137574
دورنگار: 5754377 تلفن: 5754375 (0242)
info@iau-hidaj.ac.ir www.iau-hidaj.ac.ir
ورامین (پیشوا) 8 شهرک نقش جهان. کدپستی: 74895-33817
دورنگار: 2224767 تلفن: 4-2225011 (0292)
info@iauvnews.com www.iauvaramin.ac.ir
ورزقان 13 آذربایجان شرقی، ورزقان، سه راهی اهر ـ تبریز. کدپستی: 545815784
تلفن: 2-3243691 (0427)
یاسوج 16 کیلومتر 4 جاده یاسوج ـ اصفهان. کدپستی: 93686-75914
دورنگار: 3372200 تلفن: 4-3373212 (0741)
info@iauyasooj.ac.ir www.iauyasooj.ac.ir
یزد 7 صفائیه. بلوار پروفسور حسابی، انتهای بلوار شهدای گمنام. کدپستی: 8916871967
صندوق پستی: 155 دورنگار: 8214810 ( تلفن: 9-8211391 (0351)