سمینارها و همایش ها

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش منطقه ای مدیریت باشگاه پژوهشگران جوان در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس درمهرماه 1389 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش منطقه ای نقش زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس درآبان ماه 1389 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش منطقه ای بررسی و مطالعه نقد ادبی در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در اسفندماه 1389 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان شناسی در خوزستان در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در اسفندماه 1389 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش منطقه ای بررسی تحول نهاد خانواده در طول تاریخ ایران در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در اردیبهشت ماه 1390 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در اردیبهشت ماه 1390 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش منطقه ای توسعه و پتانسیل ها و امکان سنجی شهرهای استان خوزستان در خوزستان در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در اردیبهشتماه 1390بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال اولین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی در حوزه مبانی بیولوژی تمرین در خوزستان در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در مهرماه 1390 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش ملی نقش ادبیات معاصر در گسترش فرهنگ و ادب ایران در خوزستان در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در آبانماه 1390بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش ملی فیزیولوژی و مدیریت ورزشی در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در دی ماه 1390 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش ملی مدیریت تحول در سازمان های ایران در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در بهمن ماه 1390 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.

 

 با استعانت از خداوند متعال همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در استان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس در اسفند ماه 1390 بعنوان مهمترین گردهمایی صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین این حوزه از سرتاسر کشور، فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری و تبادل تجربیات و نتایج مطالعات با دیگران در محیطی علمی و صمیمی، خواهد بود.