تقویم آموزشی

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان  99-98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

تاریخ

از ساعت24-8

99/4/24 لغایت 99/4/31

 

کلیه ورودی ها وکلیه مقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکرات :

* بر اساس بخشنامه شماره 13656/30مورخ 99/4/15 در این واحد جامع  دانشگاهی ، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی  غیر از دانشجویان ترم آخر حداکثر 8 واحد انتخاب خواهند بود واحد مازاد بر سقف تعیین شده  حذف خواهد شد

***تبصره دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که ترم آخر هستند  و با اخذ 10واحد فارغ التحصیل می شوند ، می توانند تا 10واحد انتخاب نمایند در غیر این صورت واحد اضافی دانشجو حذف خواهد شد .

***درس روخوانی قرآن و وصایای حضرت امام (ره ) جزء واحد محسوب نشده و می توانند به سقف قبلی اضافه گردد .

*** ساعت تشکیل کلاس هر واحد درسی سه جلسه در هفته خواهد بود  

* پس از انتخاب دروس و تائید نهایی آن، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان میهمان بایستی پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.

****شروع کلاسهای دوره تابستان از تاریخ 99/5/3 لغایت 99/5/31 خواهد بود