پیش ثبت نام دوره تابستان ۱۳۹۸

متقاضی محترم درس های پیشنهادی جنبه پیش ثبت نام دارد و به منزله انتخاب واحد نیست. ضمنا ارائه معرفی نامه کتبی از واحد مبدا جهت انتخاب واحد الزامی است.
 • مشخصات فردی
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • مقطع تحصیلی*
  5
 • واحد محل تحصیل*
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • دروس پیشنهادی جهت ترم تابستان
  8
 • نام درس اول*
  9
 • نام درس دوم*
  10
 • نام درس سوم*
  11
 • نام درس چهارم*
  12
 • نام درس پنجم*
  13