معرفی قسمت های مختلف دانشگاه

۰۸ آبان ۱۳۹۶ ۶
آزمایشگاه الکترونیک
آزمایشگاه بتن
آزمایشگاه plc
آزمایشگاه خاک
آزمایشگاه معماری
آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک