ساختار سازمانی

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مهندس کاوه کهنموئی زاده

رئیس دانشکده فنی ومهندسی

مهندس محمدرضا منجزی

معاون دانشکده فنی ومهندسی

آقای امید علی پور

رئیس اداره امور آموزش

آقای عبداله ناصری

مسئول امور پشتیبانی

مهندس احسان شکرریز شوشتری

مسئول امور آزمایشگاه ها

آقای منصور کاظمی

مسئول دفتر دانشکده

خانم معصومه ثمرباف

کارشناس IT

آقای کرمی

مسئول کتابخانه

آقای محمد سلیمانیان

مسئول حضوروغیاب اساتید

خانم مریم منجزی

مسئول حضوروغیاب اساتید

آقای افشین غلامی

سمعی و بصری ونامه رسان

خانم محبوبه مرعشی

مسئول دبیرخانه

خانم معصومه علیجانی

مسئول دبیرخانه

آقای علی فتحی زاده

مسئول بایگانی

خانم افسانه بالواسه

کارشناس آموزش مهندسی عمران

خانم مریم همایونی زاده

کارشناس آموزش مهندسی  برق – الکترونیک

خانم فاطمه شمالی زاده

کارشناس آموزش مهندسی معماری

خانم معصومه پورباغبان

کارشناس آموزش مهندسی مکانیک

خانم مریم خبازیانی زاده

کارشناس آموزش ارشد عمران –مدیریت ساخت

خانم زهرا شیرازی

کارشناس آموزش مهندسی برق –قدرت

خانم محمدی نژاد

کارشناس آموزش ارشد عمران سازه ، ارشدمکانیک ،ارشد معماری ومهندسی کامپیوتر

خانم زینب لشکری

کارشناس دانش آموختگان

خانم عبدی پور

کارشناس دانش آموختگان

خانم رجب زاده

کارشناس دانش آموختگان

خانم مریم نصراله زاده

کارشناس آزمایشگاه

خانم عصمت عباس زاده

کارشناس آزمایشگاه

احسان شکرریز

کارشناس آزمایشگاه

محمد حسن شکارزاده

کارشناس آزمایشگاه

بهرام منجزی

کارشناس آزمایشگاه

رضا روحانی

کارشناس آزمایشگاه

علیرضا بساک

کارشناس آزمایشگاه

مهندس کورش پورمحمدی

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت و مهندسی عمران –مهندسی سازه

مهندس کورش پورمحمدی

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندس کورش پورمحمدی

مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهندسی عمران

مهندس قاسم همتی پور

مدیر گروه کارشناسی برق کلیه گرایش ها

ومهندسی پزشکی

مهندس عبدالوهاب حسینی

مدیر گروه کاردانی ،کارشناسی و  کارشناسی ارشد مکانیک

دکتر احسان غلامی

مدیر گروه مهندسی نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر و کارشناسی ارشد مکاترونیک

دکتر مجیر جلیلیان

مدیر گروه کارشناسی وکارشناسی ارشدمعماری و کارشناسی شهرسازی

دکتر لیلا حیدری زاده

مدیر گروه علوم پایه (ریاضی- فیزیک- شیمی و آمار)

دکتر حسین قربانی زاده خرازی مدیر گروه علوم و مهندسی آب