- یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

حوزه معاونت عمرانی

مدیرکل عمرانی

 تلفن مستقیم 06136239381

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 237

مهندس مجتبی پرویزپور

رئیس اداره طراحی، اجرا و نظارت

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی

 

مهندس نصراله محمودی کوهی

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی