- چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

حوزه معاونت عمرانی

مدیرکل عمرانی

 تلفن مستقیم 06136239381

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 237

مهندس مجتبی پرویزپور

رئیس اداره طراحی، اجرا و نظارت

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی

مهندس احمد ابراهیمی

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی