رئیس دانشکده

رزومه (cv)

نام و نام خانواداگی: روزبه فرهودی

سال تولد: 1358

آدرس پست الکترونیک:  rfarhoudi@gmail.com

 محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر – دانشکده کشاورزی – گروه زراعت و اصلاح نباتات

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن تماس: 09366982675

 

سوابق تحصیلی:

دوره کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره کارشناسی ارشد: زراعت -  دانشگاه تهران

دوره دکتری: زراعت (گرایش فیزیولو‍ژی گیاهان زراعی) – دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی:

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (آبان 1388 الی آذر 1389)

معاون آموزشی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (آذر 1389 الی خرداد1390)

معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (مهر 1391 تیر1392)

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد (آذر 1393 الی آذر 1394)

رییس دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (از آذر 1394 تا اکنون)

طراحی و مدیریت باغ گیاهشناسی و مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر به مساحت 1 هکتار (مهر ماه 1388 تا کنون)

 

زمینه های پژ‍وهشی

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه : تنش های محیطی (شوری و آللوپاتی)، گیاهان دارویی

 

کتاب:

فرهودی،ر. و صفاهانی لنگرودی،ع.ر. (1390) فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، ایران، 170 صفحه.

 

تعداد کل طرح های پژوهشی خاتمه یافته (مجری طرح): 7طرح پژوهشی

تعداد پایان نامه های راهنمایی شده : 28 پایان نامه

 

مقالات چاپ شده در مجلات ISI  دارای ضریب تاثیر

Papers

 1. Farhoudi, R., Sharifzadeh, F., Poustini, K., Makkizadeh, M.T. and Kochak por, M. (2007)  The effects of NaCl priming on salt tolerance in canola (Brassica napus) seedlings grown under saline conditions, Seed Sci. & Technol., 35, 754-759.
 2. Farhoudi, R., Makkizadeh, M.T., Sharifzadeh, F., Kochak por, M. and Rashidi, S. (2007) Study of dormancy-breaking of Madder seed (Rubia tinctorum), Seed Sci. & Technol., 35, 739-743.
 3.  Farhoudi,R. and Motamedi,M (2009). Effect of salt stress and seed size on safflower seed germination. Seed Sci. & Technol., 37, 700-705.
 4.   Farhoudi, R. and Lee,D. (2012) Evaluation of safflower (Carthamus tinctorius L. cv. Koseh) extract on germination and induction of α-amylase activity of wild mustard (Sinapis arvensis L.) seeds. Seed science and technology, 40(1):135-139
 5. Farhoudi, R. and Makkizadeh,M. (2012) effect of seed priming on salt tolerance of pea seedling under salt stress condition. Seed technology journal 34(1): 41-49.
 6. Farhoudi,R., Houssain.M. and Lee. D. (2012) Modulation of Enzymatic Antioxidants Improves the Salinity Resistance in Canola (Brassica napus). Int. J. Agric. Biol., 14: 465–468.
 7. Farhoudi,R and Lee, D . (2012). Chemical constituents and antioxidant properties of Matricaria recutita  and Chamaemelum nobile essential oil growing wild in the south west of Iran. Journal of essential oil bearing plants, in press.
 8. Farhoudi,R and Lee,D. (2013) Allelopatic Effects of Barley Extract (Hordeum vulgare) on Sucrose Synthase Activity, Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymatic Activities of Hordeum spontoneum and Avena ludoviciana, Proceedings of the National Academy of Sci 83(1): 441-448.
 9. 10. Farhoudi, R. 2013. Chemical Constituents and Antioxidant Properties of Matricaria recutita and Chamaemelum nobile Essential Oil Growing Wild in the South West of Iran, Journal of  Essential oil bearing plants, 16:112-117.
 10.  Farhoudi,R., Houssain.M. and Lee. D. 2014. Mild Drought Improves Growth and Flower Oil Productivity of German Chamomile (Matricaria recutita L.). Journal of  Essential oil bearing plants, 17:26-31
 11. R.Farhoudi and D.J Lee  2014. Anti-oxidative potential and biocompounds of five Lamiaceae family herbal species. Journal of  Essential oil bearing plants, 17:910-918.
 12. R.Farhoudi and D.J Lee , 2014. Halopriming corn seeds improves seed emergence and carbohydrate metabolism under salinity stress, Seed Sci and Technology, 42:461-465.
 13. R.Farhoudi and D.J Lee  . 2015. Allelopathic sunflower (Helianthus annus) water extracts reduce the pendimethalin rate for Chenopodium album control in corn (Zea mayz). Allelopathy journal, 35:1-12.
 14.  Delfieh,M.R., Modarres-Sanavy,M.A. and Farhoudi, R. 2016. Effects of Organic, Biologic and Chemical Nitrogen Fertilizers on Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Yield and Essential Oil. Journal of  Essential oil bearing plants.19:339-348.
 15. Cho, Y.H., Farhoudi, R.  Farooq,M.and Lee, D.J.2017. Evaluating Korean rice genotypes and landraces for octacosanol contents and antioxidant activity. Natural Product Research, 2:1-5

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخل کشور:

 1. سعدی، ف.، مدحج،  ع. و فرهودی، ر . 1393. اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه گندم در شرایط اقلیمی شوشتر، حفاظت گیاهان،:27: 513-515.
 2. صفاهانی لنگرودی،ع.ر. و فرهودی، ر. (1390). ارزیابی مدلهای تجربی و شاخصهای رقابت در ر تبه بندی ارقام کلزا در رقابت با خردل وحشی در استان گلستان. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، جلد 9، شماره 704:4-715.
 3. فرهودی، ر (1389). بررسی اثرات  دگرآسیبی عصاره  آبی آفتابگردان بر جوانه زنی  و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه کلزا، پنیرک و خردل وحشی مجله پژوهش و سازندگی، شماره 87 : 72-66.
 4. فرهودی، ر و  مکی زاده تفتی،م. 1393. تاثبر تیمارهای های شکست خواب بذر گیاه گز خوانسار جهت بهبود جوانه زنی، علوم و فناوری بذر ایران، 2: 153 -161.
 5. فرهودی، ر و  مکی زاده تفتی،م. 1393. مطالعه شکست خواب بذر کرفس کوهی. علوم و فناوری بذر ایران، 2: 241 -252.
 6. فرهودی، ر و دارمی زاده، نسرین. 1394. بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره جو زراعی بر جوانه زنی، رشد رویشی وفعالیت برخی آنزیم های حیاتی گیاهچه سوروف. مجله پژوهش و سازندگی، 106: 93-88.
 7. فرهودی، ر. ، فاتح،.ا و راهنما قهفرخی، ا. 1394. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی بابونه رقم پرسو در شرایط آب و هوایی شوشتر. پژوهش های زراعی ایران، 13:255-248.
 8. فرهودی، ر. 1391. بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی ، رشد گیاهچه و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز ارقام کلزا. مجله فرایند و کارکرد گیاهی، 1(1) : 13-22
 9. فرهودی، ر. 1392. بررسی تاثیر تنش شوری بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیک نه رقم گندم در مرحله رشد رویشی. فیزیولوژی گیاهان زراعی، 20: 71- 83.
 10. فرهودی، ر. 1394. بررسی تاثیر عصاره الکلی اکالیپتوس بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، ساکاروز سنتتاز و  تخریب غشا سلولی گیاهچه توق. مجله زیست شناسی ایران، 28: 1087-1077.
 11. فرهودی، ر. و لی، د.ج. 1395.بررسی رشد رویشی، پایداری غشا و تسهیم یون ها در ارقام و ژنو تیپ های برنج تحت تاثیر تنش شوری، فرآیند و کارکرد گیاهی، 15: 105-91.
 12. فرهودی، ر. و مدحج، ع. 1394. بررس تاثیر عصاره هیدروالکلی آفتابگردان بر جوانه زنی ، رشد رویشی و فعالیت های آنزیمی یولاف وحشی زمستانه، فرآیند و کارکرد گیاهی، 3:126-135.
 13. فرهودی، ر. و مکی زاده تفتی، م. 1392. بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد و عملکرد اسانس انواع بابونه در شرایط آب و هوایی خوزستان، پژوهش های زراعی ایران،  10(4):735-741
 14. فرهودی، ر. و مکی زاده،م. 1391. ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن سه رقم بابونه در شرایط آب و هوایی خوزستان. پژوهش های زراعی ایران، 10: 741-735.
 15. فرهودی، ر. و مهرنیا، محمد امین. 1394. بررسی رشد، درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده اسانس برخی از گونه های گیاه دارویی بومادران در شرایط آب و هوایی شوشتر در کشت پاییزه. مجله علوم باغبانی، 29: 347-356.
 16. فرهودی، ر.، کوروش نژاد، ن. و مدحج،ع . 1392.بررسی تاثیر عصاره آبی گندم (Triticum aestivum) بر جوانه زنی، رشد رویشی، تخریب غشا سلولی، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز یولاف وحشی. حفاظت گیاهان،:28: 150-147.
 17. فرهودی، رو خدارحم پور، ز. 1394. بررسی پاسخ فیزیولوژیک 19 رقم گندم به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای. فرآیند و کارکرد گیاهی، 11: 74-64.
 18. فرهودی،ر . 1393. بررسی اثرات  دگرآسیبی عصاره  آبی آفتابگردان بر جوانه زنی  و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه کلزا، پنیرک و خردل وحشی، نشریه پژوهش و سازندگی،103:1-5.
 19. فرهودی،ر 1393. بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ   (Carthamus tintorius)بر  فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز  و نشت پذیری غشا سلولی برگ ماشک گل خوشه ای ((Vicia villosa، نشریه پژوهش و سازندگی. 102: 5-1.
 20. فرهودی،ر. سهیلی فر،ح. و مدحج، ع. 1395. بررسی اثر آللوپاتیک عصاره کنگر فرنگی بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و غلظت هورمون های گیاهی ریزوم اویار سلام ارغوانی.  فرآیند و کارکرد گیاهی، 17: 88-77.
 21. فرهودی،ر.،  مدحج،ع. و پاینده، خ . 1394. اثر تنش خشکی پایان فصل بر فتوسنتز، عملکرد دانه و بنیه بذر 5 رقم سویا. فیزیولوژی گیاهان زراعی، 24: 41 – 55.
 22. فرهودی،ر.، چایی چی،م.ر.، مجنون حسینی،ن و ثواقبی،غ.ر.(1387) تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم بر خصوصیات خاک و عملکرد آفتابگردان در سیستم کشت دوگانه.مجله علوم کشاورزی ایران،جلد 39، شماره1: 11-21.
 23. فرهودی،ر، علوی نیا، س. ر. و مدحج، ع. 1393.بررسی ترکیبات آللوشیمیایی جو زراعی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه و فعالیت برخی آنزیم های گیاهچه سلمه تره. حفاظت گیاهان،:28: 247-241.
 24. مکی زاده، م.، حسینی،ف. و فرهودی،ر.(1387) بررسی اثرات آللوپاتیک گیاه سداب بر جوانه زنی چند علف هرز، مجله گیاهان دارویی و معطر، شماره 12:18-24.
 25. مکی زاده، م.، فرهودی ، ر. ربیعی،م. و راستی فر،م (1391) تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی علف طلا بر جوانه زنی و رشد چند گونه علف هرز،فیزیولوژی گیاهان زراعی، 15: 29-41
 26. مکی زاده، م.، فرهودی ، ر. و راستی فر،م. (1390) برررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی گیاه بادرنجبویه تحت تنش شوری.   فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 27 ، شماره4، ص: 573-586.
 27. مکی زاده، م.، فرهودی،ر.، ربیعی،م. و راستی فر،م.(1390) بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند بر جوانه زنی و رشد سه گونه علف هرز.   فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 27 ، شماره1، ص: 135-146.
 28. مکی زاده، م.، فرهودی،ر.، ربیعی،م. و راستی فر،م.(1390). بررسی اثر آللوپاتیک گیاه شاهدانه بر جوانه زنی و رشد سه گونه علف هرز. فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد 3(11): 79-88.
 29. مکی زاده، م.، فرهودی،ر.، نقدی بادی،ح. و مهدی زاده،ع. (1385) تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه زنی بذر گیاهان دارویی روناس، اکیناسه و مورد. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 22 ، شماره2، ص: 105-116.

Farhoudi, R. and Mehrnia, R. 2013. The Essential Oil Composition and Antioxidant Activity of Achillea spp.Growing in the Southwest of Iran. Journal of Medicinal Plants and By-products.2:123-130

Farhoudi, R. 2013. Effect of Drought Stress on Chemical Constituents, Photosynthesis and Antioxidant Properties of Rosmarinus officinalis Essential Oil. Journal of Medicinal Plants and By-products, 1:17-22.

 

مقالات ارایه شده در همایش های خارج از کشور(سخنرانی)

 1. Farhoudi,R(2006) Effect of salt stress on seed germination of Medicago spp.,14 Eucarpia Meeting, Peruja,Italy.
 2. Farhoudi, R. (2008). Seed dormancy breaking in Ecinacea spp. 9th ISSS Conference on SEED BIOLOGY , Olsztyn, Poland.
 3. Farhoudi, R. and Makkizadeh,M. (2012) Evolution effect of drought stress on flower yield, organic solutes, essential oil and chamazulene percentage of chamomile (Matricaria recutita L.), 12th International Congress of Ethno pharmacology on “Traditional Medicines and Globalization“,Kolkata, India.
 4. Farhoudi, R. (2012) Effect of salt stress on growth and lipid peroxidation of tomato cultivars at vegetable stage. The 4th Tomato world Conference, Bejing, China.
 5.  Farhoudi, R. 2013. Antioxidant activities and bioactive compounds of five Jalopeno peppers (Capsicum annuum) cultivars.. 11thAnnual Congress of International Ethnobotany Symposium, Antalya, Turkey.

 

مقالات چاپ شده در همایش های خارج از کشور(پوستر)

 1. Farhoudi, R. (2006) Effect of salt stress on seed germination and seedling growth of Pea , 4International food legume conference, New Delhi, India.
 2. Farhoudi,R. and Safahani.,A. (2007) Effect of water stress on seed yield of two grain sorghumcultivars,14EucarpiaMeeting,Peruja,Italy.
 3. Farhoudi,R. (2008). Study of Salt stress Effects on Seed Germination and Characteristics of Seedlings of three Soybean Cultivars. 9th ISSS Conference on SEED BIOLOGY , Olsztyn, Poland.
 4. Farhoudi,R.(2007) Effect of salt stress on proline and carbohydrate content in sunflower seedling , 3thOil Crops and Environmental Stress Section Conference, Sofia , Bulgaria
 5. Rashidi,R. and Farhoudi,R (2007) Evolution effect of ABA on antioxidant enzyme  and lipid  peroxidation in Arabidopsis thaliana seedling under salt stress. The 18th International Conference on Arabidopsis Research,Bejing, China.
 6. Farhoudi,R  and M.Motamedi(2007) The effects of NaCl priming on salt tolerance in canola (Brassica napus) seedlings grown under saline conditions. 3thOil Crops and Environmental Stress Section Conference, Sofia , Bulgaria.
 7. Farhoudi,R. 2010. Effect of salt stress on seed germination and seedling characteristic of rapeseed cultivars. International conference on the crop sci, Varna, Bulgaria
 8. Farhoudi,R. 2011.Influence of snake melon seed priming on seed emergence and seedling el under salinity condition, Asian congress on biotechnology, china.
 9. Farhoudi, R. 2010. Investigation the allelopatical effect of extract of sunflower on germination and catalase activity in canola, wild mustrd and mallva common. Asian pacific weed sci socity, Lahor, Pakistan.
 10. Farhoudi, R. 2013.The essential oil composition and antioxidant activity of  Achillea spp growing in the south west of Iran. 11thAnnual Congress of International Ethnobotany Symposium, Antalya, Turkey.
 11. Farhoudi, R. (2012) Ssed priming improved seed germination and cell memberane stability of tomato seedling under salinity condition. The 4th Tomato world Conference, Bejing, China.
 12. Farhoudi,R. and Makkizadeh, M.2012. Evolution effect of drought stress on flower yield, organic solutes, essential oil and chamazulene percentage of chamomile (Matricaria recutita L. 12th International Congress of Ethno pharmacology on “Traditional Medicines and Globalization, India.
 13. Farhoudi,R . 2015. Effect of salt stress on seed germination and seedling characteristic of rapeseeds (Brassica napus L.) cultivars. EUCARPIA Oilseed Congress (Canola and Rapeseed Section). Barcelona, Spain

 

مقالات چاپ شده در همایش های داخلی(سخنرانی و پوستر):

 1. فرهودی،ر. شریف زاده، ف و مکی زاده، م. (1387) بررسی روش های شکست خواب بذر در گیاهان دارویی خانواده اکیناسه ، اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرکان، ایران.
 2.  فرهودی،ر. شاهی، ع. و کوچک پور. م.م. (1387) بررسی روش های شکست خواب بذر در اسطخودوس و همیشه بهار ، اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرکان، ایران.
 3. جباری،ر.، کوچک پور،م.م. و فرهودی،ر. (1387) بررسی اثر پیش تیمار هورمونی و غیر هورمونی تحت تاثیر زمان بر جوانه زنی زیره سبز، اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرکان، ایران.
 4. فرهودی،ر. (1386) بررسی اثرات آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم کاتالاز در کلزا، خردل وحشی و پنیرک، اولین همایش ملی علوم علف هرز ایران، مشهد، ایران.
 5. فرهودی،ر (1388). تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری. همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش های محیطی، اهواز ، ایران
 6. فرهودی،ر (1388). تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید برغلظت یون های سدیم و پتاسیم دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری. همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش های محیطی، اهواز ، ایران
 7. فرهودی،ر و پرهام، ف (1388). بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام آفتابگردان. همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش های محیطی، اهواز ، ایران
 8. فرهودی،ر.، معتمدی،م.، مدحج،ع. و پرهام،ف (1388).ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه ارقام سویا. همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش های محیطی، اهواز ، ایران
 9. فرهودی،ر (1388). تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام سویا. همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش های محیطی، اهواز ، ایران.
 10. فرهودی، ر. (1388) تاثیر تنش شوری بر وزن خشک اندام هوایی و غلظت یون های سدیم و پتاسیم در ارقام کلزا ، همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی، بیرجند، ایران.
 11. فرهودی، ر. (1388) تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت کربوهیدرات های محلول برگ دو رقم کلزا در شرایط تنش شوری، همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی، بیرجند، ایران.
 12. فرهودی، ر. (1388) بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام کلزا ، همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی، بیرجند، ایران.
 13. فرهودی، ر. (c1388) بررسی توانایی دگرآسیبی گیاهچه گندم بر  رشد گیاهچه یولاف وحشی و چچم، سومین همایش ملی علوم علف هرز ایران، بابلسر، ایران.
 14.  فرهودی، ر.، معتمدی،م. و پرهام، ف. (1388) بررسی تاثیر تنش شوری بر تخریب غشا سلولی در گیاهچه ارقام سویا، همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی، بیرجند، ایران.
 15. فرهودی، ر. (d1388) بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی جو بر جوانه زنی و تخریب غشا سلولی گیاهچه های یولاف وحشی و چچم، سومین همایش ملی علوم علف هرز ایران، بابلسر، ایران.
 16. فرهودی، ر. و پرهام،ف. (1388)  بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ   (Carthamus tintorius) بر  فعالیت آنزیم گوایکول، سومین همایش ملی علوم علف هرز ایران، بابلسر، ایران.
 17. فرهودی، ر  و مکی زاده،م. (1389). بررسی اثرات آللوپاتیک اسفند بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج خروس و یولاف وحشی. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، شیراز، ایران.
 18. فرهودی، ر  و مکی زاده،م. (1389. بررسی تاثیر تلقیح بذر گندم با قارچ مایکوریزا و باکتری آزوسپرلیوم بر فتوسنتز و عملکرد دانه گندم در مقایسه با مصرف کود شیمیایی دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، شیراز، ایران.
 19. مومن زاده،م.، سعیدی پور، س.و فرهودی،ر. 1392بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی گزنه بر رشد رویشی فلفل قرمز، همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران
 20. عدالت،س.، مدحج،ع. و فرهودی، ر. 1391. اثر دگرآسیبی عصاره اندام هوایی توق و سلمه تره بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه لوبیا، همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان، ایران
 21. عدالت،س.، مدحج،ع. و فرهودی، ر. 1391. اثر دگرآسیبی عصاره اندام هوایی توق و سلمه تره بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سویا، همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان، ایران
 22.  
 23. زنگنه.ح و فرهودی،ر. 1390. بررسی دگرآسیبی عصاره جو بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز جو رقم کارون. دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، مشهد ، ایران.
 24. زلقی،س.، فرهودی،ر. و آریان نیا، ن ( 1390) تاثیرعصاره آللوپاتیک آفتابگردان برجوانه زنی،  فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و آنتی اکسیدانت های  گیاهچه سوروف. دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، مشهد ، ایران.
 25. فرهودی،ر. 1390. بررسی تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر تحمل شوری ارقام کلزا، دومین کنفرنس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه یزد، ایران.
 26. فرهودی، ر. 1392. بررسی اثر محلول پاشی عصاره آفتابگردان بر فتوسنتز و فعالیت ساکاروز سنتتاز گیاهچه پنیرک. پنجمین همایش علوم علف هرز ایران. اهواز، ایران.
 27. حسامی، ع.ا.، لرزاده،ش. و فرهودی، ر. 1389. شناسایی علف های هرز مزرعه کلم در شرایط آب و هوایی شوشتر. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،  ایران.
 28. پورجاسم، ا.، فرهودی، ر. و مدحج، ع. 1393. اثر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و آلفا آمیلاز بذر سوروف، سومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان، ایران.
 29. فرهودی، ر.، فرخی نژاد، ز. و حسامی ، ع. 1393.بررسی تاثیر اللوپاتیک عصاره پنجه مرغی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های گیاهی و تخریب غشاهای سلولی گیاهچه توق، سومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان، ایران.
 30. فرهودی، ر. 1393. بررسی اثر اثر فیزیولوژیک بقایای گیاهی آفتابگردان بر جوانه زنی ریزوم، غلظت درونی هورمون های گیاهی و فعاالیت آنزیم آلفا آمیلاز ریزوم پیچک صحرایی. سومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان، ایران.

 

هیات داوران یا هیات تحریریه مجلات

داور مجلات علمی پژوهشی پژوهش و سازندگی، فرآیند و کارکرد گیاهی، علوم و تکنولوژی بذر ایران، تولیدات گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعی

داور مجله Seed Sci and Technology با درجه ISI

داور مجله African Journal of Biotechnology با درجه ISI

عضو هیات تحریریه مجله  Indian J of Crop Sci

 

گواهینامه های علمی  و جوایز:

 • انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در همایش منطقه ای تولید گیاهان گرمسیری در شرایط تنش محیطی
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال های 1393 و 1389.
 • اخذ گواهی کارگاه آموزشی تکنیک های بهبود بذر از سازمان بین المللیISTA در حاشیه همایش علوم بذر در کشور اسپانیا
 • اخذ گواهی کارگاه استخراج آنزیم های آنتی اکسیدانت از همایش آرابیدوپسیس از کشور چین
 •  انتخاب پوستر به عنوان پوستر برتر همایش حبوبات در کشور هند(2007)
 • انتخاب پوستر به عنوان برتر همایش بذر در  کشور لهستان(2008)
 • انتخاب به عنوان سه کاندید بهترین سخنرانی علمی در کنگره گیاهان زراعی کشور اسپانیا (2009)
 • برنده جایزه پژوهشگر برتر همایش بین المللی گوجه فرنگی در کشور چین (2012) در شاخه تنش های محیطی