رئیس دانشکده

 

رزومه(cv)

                                                                                                                                                  1523963156-.jpg

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: سیده زینب پیغمبرزاده

آدرس پست الکترونیک:  peighambarzade@yahoo.com

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- دانشکده کشاورزی

شماره تماس:  09111277784

 

سوابق تحصیلی :

دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه شیراز ، سالهای 1384-1378

دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی، دانشگاه ­آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران   سالهای 1389-1384  

 

 سوابق اجرایی:

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(91 تا 94) و( 96 تا کنون )

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (91 تا 94)

عضو شورای آموزشی و تحصلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ( 96 تا کنون )

مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (90 الی 91)

مسئول پلی کلینیک آموزشی- درمانی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (92-91)

 

علاقه مندی های پژوهشی:

       1-     مطالعات هماتولوژی و سیتولوژی

       2-     مطالعات بیوشیمیایی خون

 

سوابق پژوهشی:

الف)سابقه شرکت در کنگره های بین المللی:

Iranian Congress of Ohthalmology, 14-17 December, 2004, Tehran, Iran.

17th Iranian Congress of Biochemistry and Physiology, October 2005, Kerman, Iran.

3rd International Symposium of Veterinary Surgery(ISVS 2011). 25-28th April 2011. KishIsland,Iran.

15th Biennial Congress of the International Society for Animal Clinical Pathology & 14th Conference of the European Society of  Veterinary Clinical Pathology. July, 3rd - 7th 2012.

 

ب) مقالات ارائه شده در کنگره ها:

 • اندازه گیری آنزیم رودنیز در دستگاه ادراری-تناسلی گوسفند، قبل و بعد تولد
 • طب سوزنی،تکنیکی پر کاربرد در دامپزشکی نوین بیهوشی در آبزیان
 • درمان غیردارویی دیابت در دامهای کوچک
 • گزارش بروز تومورملانوستیوم در یک گله مرغ تخمگذار تجاری
 • بررسی عصاره فلفل قرمزدرجلوگیری از بروز زخمهای پپتیک روده
 • تاثیر ویتامینC و سیتیئین درپیشگیری از کاتاراکت ایجادشده با سلینت
 • تاثیر ویتامین E و سیتیئین درپیشگیری از کاتاراکت ایجادشده با سلینت
 • بررسی تغییرات الگوی الکترفورتیک پروتئین های عدسی چشم موش صحرائی در اثر ابتلا به آب مروارید
 • مقایسه ساختار گانگلیون ریشه پشتی اعصاب نخاعی در دو سمت راست و چپ در سگ.
 • بررسی نمای اولتراسونوگرافیک کیست هیداتید در کبد گوسفند
 • تعیین میزان طبیعی پارامترهای هماتولوژیک شترمرغ در ایران
 • تعیین میزان طبیعی پارامترهای هماتولوژیک شترمرغ نابالغ
 • تفسیر آزمایشگاهی آرتریت عفونی در یک راس اسب

Prevention of selenite-induced cataract in rats. Jahadi, HR, Hasanshahi, R, Aminlari, M, Peyghambarzadeh, Z. Iranian Congress of Ohthalmology, 14-17 December, 2004, Tehran, Iran

Prevention of selenite induced cataract by vitamin E in rats. Peyghambarzadeh, Z, Aminlari, M, Jahadi, HR, Hasanshahi, H. 17th Iranian Congress of Biochemistry and Physiology, October 2005, Kerman, Iran.

The coincidental occurrence of feline infectious peritonitis and Mycoplasma haemophilis infection in a cat: 2nd International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and 7th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR)
 

Radiographic Definition of the anticlinal vertebra in the Persian squirrel  . 3rd International Symposium of Veterinary Surgery(ISVS 2011). 25-28th April 2011. KishIsland,Iran.

Radiographic Evaluation of Gastro-Intestinal Tract with  Gastrgraphin in Persian Squirrel (Sciurus anomalus) . 3rd International Symposium of Veterinary Surgery(ISVS). 25-28th April 2011. Kish Island, Iran.

 

Determination of atrazine in biological samples (serum and urine) of cattle by HPLC, using molecular imprinted polymers (MIP). 15th Biennial Congress of the International Society for Animal Clinical Pathology & 14th Conference of the European Society of  Veterinary Clinical Pathology. Slovenia, July, 3rd - 7th 2012.

 

ج) مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

 • پارامترهای طبیعی هماتولوژیک شترمرغ نابالغ در ایران . مجله دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره 3، پاییز 1388. (علمی- پژوهشی).
 • ارزیابی مقایسه ای یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم گوسفندان نژادهای لری-بختیاری و ترکی-قشقایی ،مهدی توانا، مهرداد یادگاری، سیده زینب پیغمبرزاده، مجله پژوهش های نوین دامپزشکی ، سال چهارم، شماره 11. 44-37.
 • تاثیر پیشگیری کننده ویتامین E از آب مروارید ایجاد شده با سلنیت در موش صحرایی. سیده زینب پیغمبرزاده، محمود امین لاری، مهدی توانا، مجله پژوهش های نوین دامپزشکی ، سال چهارم، شماره 12. 54-45.

Peresence of Atrazine in the Biological Samples of cattle and Its Consequnnce Adversity in Human Health. SZ Peighambarzadeh, S Safi, SJ Shahtaheri, M Javanbakht, A Rahimi Forushani. Iranian J PublHealth, Vol. 40, No.4, 2011, pp.112-121. (ISI)

Intensity and prevalence of internal parasitic trematods infected of sole fish, Brachirus orientalis (Bloch and Schneider, 1801) in the Persian Gulf. Bagherpour A, Soltani M and Tavana M. Res. Opin. Anim. Vet. Sci. 2012, 2(7), 443-448. (ISI)

Ultrasonographic examination of the spleen in newborn calves. Chitsazi M, Badiei A., Nadalian MG, Buczinski S, Sakha M, Veshkini A, Sami M, Tavana M, Peighambarzadeh SZ Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 2012, 2(7), 435-439. (ISI)

Reference values of gastrointestinal transit of barium sulfate suspension in Persian squirrel (Sciurus anumalus). Mehdi Tavana, Amir Ali Raissi, Seyedh Zeinab Peighambarzadeh and Ali Bagherpour Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 2012, 2(6): 421-424. (ISI)

Effects of the ketamine/xylazine cocktail anaesthesia on haematological parameters in Lori-Bakhtiari sheep, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Mehdi Tavana, Seyedeh Fatemeh Peighambarzadeh, WALIA journal 30(1): 9-11, 2014 (ISI)

<>6.7.Normal ocular ultrasonographic finding in dog. Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol. 4 (S3), pp. 347-350. (ISI)

Determination of haematological parameters of ostrich in Iran. Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Mehdi Tavana, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol. 4 (S3), pp. 363-365. (ISI)

Haematological alternation induced after subcutaneous administration of iodixanol in Persian Squirrel. Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Mehdi Tavana, Seyedeh Fatemeh Peighambarzadeh, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol. 4 (S3), pp. 1533-1536. (ISI)

<>11.Radiographic evaluation of gastrointestinal tract in Golden Hamster by barium sulfate swallow.  Mehdi Tavana, Seyedh Zeinab Peighambarzadeh. Volume-3 Special Issue- 2 2014 (177-183). (ISI)

Diagnosis of Traumatic Reticuloperitonitis Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh and Mehdi Tavana Advances in Environmental Biology, 8(6) 2014, Pages: 2875-2878 (ISI)

Diagnostic Imaging of the Canine Prostate Gland, Mehdi Tavana and Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Advances in Environmental Biology, 8(6) 2014, Pages: 2964-2966 (ISI)

Comparison between intraosseous and subcutaneous excretory urography in Persian squirrels Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh and Shayan Habib SavojbolaghiRes. Opin. Anim. Vet. Sci., 2015, 5(1): 25-29. (ISI)

A Case Report of Second Stage Digital Fibrosarcoma in a 3 Years Old Domestic Shorthair Cat. Bahador Bardshiri, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Mehdi Tavana, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (9), 2585-2587.(ISC)

A Case Report of Splenomegaly Due to Chronic Salmonellosis in a Three Months Old Holstein Calf. Mehdi Chitsazi, Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzade,  Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (9), 2582-2584. (ISC)

The First Report of Gastrointestinal Obstruction in New Zealand White Rabbit in Iran. Bahador Bardshiri, Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (7), 2264-2267. (ISC)

Evaluation of Pregnancy Detection in Lori-Bakhtiari Sheep by Transrectal Ultrasonography Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Bahador Bardshiri, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (7), 2268-2270. (ISC)

Iodixanol as a Gastrointestinal Contrast Media in the New Zealand White Rabbit. Mehrdad20 Yadegari1, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh2, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (6), 2014: 2173-2177. (ISC)

 

 

د) پروژه های تحقیقاتی:

 • تعیین میزان طبیعی پارامترهای هماتولوژیک شترمرغ در ایران
 • ارتباط بین غلظت آمیلوئید  A، هاپتوگلوبین و سرولوپلاسمین شیر با الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیرگاو به روش الکتروفورز ژل پلی اکریلامید (PAGE)  و  SDS-PAGEدر ورم پستان ناشی از عوامل میکروبی شایع در ایران
 • تاثیر امواج الکترومغناطیس بر فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی موش صحرایی ( در حال اجرا )

 

سوابق تدریس:

     دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از سال 85 تاکنون

 

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی:

 • عضو شورای صنفی مرکزی دانشگاه شیراز ( سالهای 84-81 )
 • عضو انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ( سالهای 82 و 83 )
 • عضو سازمان دامپزشکی ایران
 • عضو سازمان نظام دامپزشکی ایران
 • عضو جامعه متخصصان کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ایران
 • عضو جامعه بین المللی متخصصان کلینیکال پاتولوژی حیوانات (ISACP: International Society for Animal Clinical Pathology)