رئیس دانشکده

 

 

رزومه(cv)

                                                                                                                                                          

مشخصات:

 نام و نام خانوادگی: محمد معتمدی

رشته تحصیلی: اصلاح نباتات

مدرک: دکتری اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سال تولد: 1355

صادره: اصفهان

سمت: رئیس دانشکده کشاورزی

 

سوابق اجرایی:

- مدیر پژوهش دانشکده کشاورزی 1385 تا 1386

- مدیر گروه رشته های کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات- کاردانی امور زراعی و باغی- کاردانی تولیدات گیاهی 1386 تا 1387

مدیر گروه گیاهپزشکی  1390 تا 1394

 

تولیدات علمی

الف-کتاب

 •   با عنوان" اصول و روش‌های اصلاح‌نباتات"

 

ب- مقالات ISI

 1. "Effect of salt and seed size on germination and early seedling growth of safflower" -Seed Science and Technology.
 2. "Effect of salt stress on antioxidant activity and seedling of safflower cultivars" International Journal of Applied Agricultural Research.
 3. Effect of salinity stress on seed germination and antioxidant activity of wheat genotype. Research on Crops Journal. Vol. 12, No.2: 294-299 ( 2011).
 4. Evaluation of drought and salinity stress effects on germination and early growth of two cultivars of maize (Zea mays L.). African Journal of Biotechnology Vol. 10(66), pp. 14868-14872,  2011.
 5. Effects of NaCl salinity on maize (Zea mays L.) at germination and early seedling stage. African Journal of Biotechnology Vol. 11(2), pp. 298-304, 2012.
 6. Analysis for stability and location effect on grain yield of bread wheat genotypes Advances in Environmental Biology, 5(10): 3120-3123, 2011.
 7. Grain yield potential and stability of some bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes Vol. 13 , No. 1 (April), 2012.

ج- مقالات علمی پژوهشی

 1. "بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش رطوبتی آخر فصل با استفاده از مدل AMMI" مجله علوم کشاورزی
 2. "سرعت و طول دوره پر شدن دانه در برخی از ارقام گندم" مجله پژوهش‌های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
 3. تجزیه علیت  و روابط بین صفات در ارقام گندم. 1389 . مجله فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 4. بررسی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم نان در شرایط محیطی مختلف. 1391. مجله فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز(پذیرش شده)
 5. بررسی اثرات محیطی بر عملکرد دانه ژنوتیپهای گندم نان از طریق الگوی واکنش ژنوتیپی. 1390 . اصلاح گیاهان زراعی.
 6. بررسی تحمل فیزیولوژیک ژنوتیپ‏های گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به تنش شوری در مرحله جوانه‏زنی و رشد گیاهچه. . 1390 . اصلاح گیاهان زراعی.
 7. بررسی اثرات فیزیولوژیک تنش شوری (کلرید سدیم) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ گندم نان. 1390. مجله فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز(پذیرش شده).
 8. ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط مختلف محیطی. 1390. مجله علمی- پژوهشی گیاه و زیست بوم. (پذیرش شده)

 

د- همایش‌ها

 1. مقاله کامل با عنوان: " اثرات کم آبی بر روی عملکرد و اجزائ عملکرد دانه گلرنگ"  درهمایش ملی تنش‌های محیطی بیرجند
 2. مقاله کامل با عنوان: " ارزیابی اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کلزا در شرایط خوزستان" مجموعه مقالات دومین همایش منطقه‌ای زیستی فلاورجان
 3. مقاله کامل با عنوان : "ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه ارقام سویا"  در اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری – اهواز
 4. چکیده مقاله با عنوان: " تجزیه پایداری اجزای عملکرد گندم آبی تحت تنش رطوبتی آخر فصل"  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
 5. چکیده مقاله با عنوان: "تجزیه پایداری ژنوتیپ های گندم آبی تحت تنش رطوبتی آخر فصل با استفاده از الگوی واکنش ژنوتیپی"  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
 6. چکیده مقاله با عنوان: "سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی یولاف"  نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
 7. The effect of Nacl  priming on salt tolerance canola seedling grown under saline conditions_ 3th oil crop and environment stress section conference_ Sofia_ Bulgaria
 8. The effect of ABA and Nacl priming on salt tolerance in sunflower seedling under saline condition_ 9th conference seed biology_ Poland_ 2008

طرح‌های تحقیقاتی انجام شده:

 1. بررسی اثرات قطع آبیاری برعملکرد و اجزائ عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ(مجری طرح)
 2. بررسی تاثیر پرایمینگ بذر کلزا  بر توزیع یونی و محتوی آنتی اکسیدانت‌ها در شرایط تنش شوری(همکار
 3. بررسی مقاومت فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ به تنش شوری و خشکی در مراحل جوانه زنی و گیاهچه
 4. بررسی واکنش ارقام گندم و فعالیت آنتی اکسیدانت  به تنش شوری در مراحل جوانه زنی و گیاهچه

 

سوابق آموزشی : ده سال تدریس دروس ژنتیک، اصول اصلاح‌نباتات و اصلاح‌نباتات خصوصی

علایق پژوهشی: پایداری عملکرد- تنش­های محیطی