چارت آموزشی دانشکده

 

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر محمد معتمدی

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر محمد مرادی

معاون دانشکده کشاورزی

خانم مریم بهاری زاده

رئیس اداره امور آموزش

آقای

مسئول امور پشتیبانی

آقای داوود ملتجی

مسوول کارگاه ها و آزمایشگاه ها

خانم مهندس آزاده پرند

کارشناس IT

خانم راضیه قربانی زاده

مسئول کتابخانه

آقای

مسئول حضوروغیاب اساتید

خانم زینب فروزان زاده

مسئول دبیرخانه

آقای معماریان

مسئول بایگانی

خانم نجفی

کارشناس آموزش

خانم افشار

کارشناس آموزش

دکتر کهن

مدیر گروه مکانیزاسیون کشاورزی و مدیریت کشاورزی و ...

دکتر سعیدی پور

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات، خاکشناسی و ...

دکتر محمدصادق ملک پور

مدیر گروه دامپزشکی (دکتری)

دکتر محمدصادق ملک پور

مدیر گروه دامپزشکی (کاردانی و کارشناسی)